SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy przemysłowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy przemysłowe
Kod przedmiotu 14.8-WZ-ZarzP-SP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie roli i znaczenia systemu przemysłowego w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz w procesie transformacji systemowej gospodarki, a zwłaszcza w procesach restrukturyzacji i deindustrializacji.

Wymagania wstępne

----

Zakres tematyczny

Mezoekonomia przemysłu w systemie nauk ekonomicznych. Zakres i cele działalności przemysłowej.  Struktury przemysłu. Organizacja procesu wytwarzania w przemyśle. Marketing dóbr przemysłowych. System przemysłowy a przedsiębiorstwo produkcyjne. Lokalizacja przemysłu. Ekorozwój jako podstawa aplikacyjnych założeń rozwoju przemysłu.

Metody kształcenia

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, prezentacja multimedialna, wykorzystanie metody case study.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczenia wiąże się z uzyskaniem co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu końcowego.

Literatura podstawowa

 1. A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa  2011.
 2. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. W. Janasza, Difin, Warszawa 2009.
 3. W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 4. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane  zagadnienia, red. nauk. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
 5. Innowacyjność w skali makro i mikro, red. nauk. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską,  pr. zb. pod red. W. Janasza,– Difin, Warszawa 2005.
 2. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. J. Wiśniewska, Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 4. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, pr. zb. pod red. W. Janasza,– Difin, Warszawa 2004.
 5. Janasz W., Janasz K, Prozorowicz M., Świadek A., Wiśniewska J., Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2001.
 6. Janasz W., Janasz K., Kornacka D., Świadek A., Wiśniewska J., Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003.
 7. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2017 17:27)