SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy 3 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy 3
Kod przedmiotu 09.1-WZ-ZarzP-JO3
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Krzysztof Wieliczko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport.Opanowanie języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

 

Zakres tematyczny

1/ Kultura korporacyjna: kultura pracy, staże w przedsiębiorstwach, organizacja pracy i zakres odpowiedzialności, rozmowa z przełożonym, raport o przebiegu stażu, doradztwo zawodowe. 2/  Praca z klientem: infolinie i wsparcie klienta, rozmowa telefoniczna, korespondencja z klientem międzynarodowym,  3/ Produkty i opakowania: specyfikacje i charakterystyka produktów, pisanie: opis produktu, prezentacja produktu, 4/ Wybór kariery zawodowej: kryteria wyboru kariery, wybór kariery a umiejętności i cechy osobiste, podanie o pracę, CV, udział w rozmowie o pracę; 5/ Zawieranie transakcji i umów: handel elektroniczny, prowadzenie negocjacji i pertraktacji, pisanie: propozycja, 6/ Przedsiębiorstwo a społeczeństwo: zasady etyczne postępowania, wizerunek przedsiębiorstwa, udział w spotkaniach – praca w zespole, pisanie: sprawozdanie z zebrania.1/ Kultura korporacyjna: kultura pracy, staże w przedsiębiorstwach, organizacja pracy i zakres odpowiedzialności, rozmowa z przełożonym, raport o przebiegu stażu, doradztwo zawodowe. 2/  Praca z klientem: infolinie i wsparcie klienta, rozmowa telefoniczna, korespondencja z klientem międzynarodowym,  3/ Produkty i opakowania: specyfikacje i charakterystyka produktów, pisanie: opis produktu, prezentacja produktu, 4/ Wybór kariery zawodowej: kryteria wyboru kariery, wybór kariery a umiejętności i cechy osobiste, podanie o pracę, CV, udział w rozmowie o pracę; 5/ Zawieranie transakcji i umów: handel elektroniczny, prowadzenie negocjacji i pertraktacji, pisanie: propozycja, 6/ Przedsiębiorstwo a społeczeństwo: zasady etyczne postępowania, wizerunek przedsiębiorstwa, udział w spotkaniach – praca w zespole, pisanie: sprawozdanie z zebrania.

 

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja: uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz bieżącej kontroli na zajęciach  (K_U07).

Literatura podstawowa

angielski: Allison J., Emmerson P., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2007.

niemiecki:

Jotzo S., Loibl B., Schritte inetrnational im Beruf,  Hueber Verlag,  2010.

Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch-  profil administracyjny, Nowa era, Warszawa, 2013.Jotzo S., Loibl B., Schritte inetrnational im Beruf,  Hueber Verlag,  2010.

Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch-  profil administracyjny, Nowa era, Warszawa, 2013.

Literatura uzupełniająca

Dignen B., Flinders S., Sweeney S., English 365 Book 3, Cambridge, 2005.

Redston C., Cunningham G., face2face Intermediate, Cup, Cambridge, 2005.

Longman Exams Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2006.

Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007.

Redston C., Cunningham G., face2face Intermediate, Cup, Cambridge, 2005.

Trappe T., Tullis G., Intelligent Business, Intermediate, Longman, Harlow, 2005Dignen B., Flinders S., Sweeney S., English 365 Book 3, Cambridge, 2005.

Redston C., Cunningham G., face2face Intermediate, Cup, Cambridge, 2005.

Longman Exams Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2006.

Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007.

Redston C., Cunningham G., face2face Intermediate, Cup, Cambridge, 2005.

Trappe T., Tullis G., Intelligent Business, Intermediate, Longman, Harlow, 2005

niemiecki

Gębal P., Ganczar M., Kołsut S., repetytorium leksykalne, LektorKlett, Poznań, 2006.

HeuerW., Schober E., Baum W., Schritte international im Beruf- aktuelle Lesetexte, Hueber Verlag,2010.

 Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

 Lauscher R., Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, 2006.        

 Riegler-Poyet, M. Straub B., Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Klett, München 2013.

 Magazin  Deutschland i Der Spiegel- wybrane artykuły o aktualnych wydarzeniach politycznych i   ekonomicznychGębal P., Ganczar M., Kołsut S., repetytorium leksykalne, LektorKlett, Poznań, 2006.

HeuerW., Schober E., Baum W., Schritte international im Beruf- aktuelle Lesetexte, Hueber Verlag,2010.

 Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

 Lauscher R., Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, 2006.        

 Riegler-Poyet, M. Straub B., Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Klett, München 2013.

 Magazin  Deutschland i Der Spiegel- wybrane artykuły o aktualnych wydarzeniach politycznych i   ekonomicznych

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 13:23)