SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Lean management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Lean management
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-LM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Ludwiczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studenta wiedzy z zakresu lean management oraz wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania tej koncepcji w organizacjach produkcyjnych i usługowych.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i geneza lean management. Identyfikacja problemów związanych z marnotrawstwem w procesach produkcyjnych oraz w środowisku pozaprodukcyjnym. Model Toyoty. Organizowanie strumienia wartości. Standaryzacja pracy. Przepływ ciągły. System ssący. Zarządzanie wizualne. Metody i narzędzia lean management, w tym m.in.: VSM – Value Stream Mapping i jej znaczenie w usprawnianiu przepływu. Zastosowanie metody 5S  w reorganizacji stanowisk pracy. Charakterystyka metody TPM. Charakterystyka metody SMED (Single Minutes Exchange of Die) w redukcji czasów przezbrojeń.
Ćwiczenia: Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi lean management do eliminowania marnotrawstwa w wybranej organizacji. Studenci samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach opracowują projekt polegający na identyfikacji i analizie procesu/obszaru w wybranej przez siebie organizacji, dokonaniu identyfikacji marnotrawstwa oraz zaproponowaniu rozwiązań doskonalących z wykorzystaniem metod i narzędzi lean. Zajęcia w formie prezentacji, analizy i dyskusji. 

 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia w formie analizy przypadków - case study, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na wykładach i pozytywna ocena z testu. Na ocenę pozytywną student powinien udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 51% pytań zawartych w teście. Test będzie składał się z dziesięciu pytań, w tym siedmiu pytań otwartych i trzech zamkniętych.
Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na podstawie prezentacji wykonanego projektu w formie graficznej wraz z pisemnym uzasadnieniem podjętych rozwiązań. Czas prezentacji 30-45 min. W trakcie omawiania projektu odbywa się dyskusja nad zaproponowanymi przez studentów rozwiązaniami. Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywna ocena z zaprezentowanego projektu w formie referatu oraz prezentacji multimedialnej. Wynik oceny projektu stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności praktycznych studenta związanych z usprawnianiem organizacji z wykorzystaniem szczupłego zarządzania. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się ocena z projektu (70%), obecność na zajęciach (20%) oraz aktywność na zajęciach (10%).
Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładów (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładów.

 

Literatura podstawowa

1.    Liker J. K.: Droga Toyoty 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005
2.    Locher D., Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2012.
3.    Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W., Lean Manufacturing Doskonalenie produkcji, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
4.    Woamc J.P. i in.: Maszyna która zmieniła świat. ProdPress com, Wrocław 2008
5.    Woamc J.P. i in.: Lean thinking – szczupłe myślenie. ProdPress com, Wrocław 2008 

 

Literatura uzupełniająca

1.    Womack J. P., Jones D. T., Odchudzanie firm, Wyd. CIM, Warszawa 2001.
2.    Kirk D. Zylstra, Lean Distribution: Applying Lean Manufacturing to Distribution, Logistics, and Supply Chain, New Jersey, 2006

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 10-04-2017 21:19)