SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Lean manufacturing
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP- LM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Ludwiczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez studenta wiedzy z zakresu lean manufacturing oraz wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania tej koncepcji w organizacjach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i geneza lean manufacturing. Identyfikacja problemów związanych z marnotrawstwem w procesach produkcyjnych. Model Toyoty. Organizowanie strumienia wartości. Standaryzacja pracy. Przepływ ciągły. System ssący. Zarządzanie wizualne. Metody i narzędzia lean, w tym m.in.: VSM – Value Stream Mapping i jej znaczenie w usprawnianiu przepływu. Zastosowanie metody 5S  w reorganizacji stanowisk pracy. Charakterystyka metody TPM. Charakterystyka metody SMED (Single Minutes Exchange of Die) w redukcji czasów przezbrojeń.
Ćwiczenia: Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi lean do eliminowania marnotrawstwa w wybranej organizacji. Studenci samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach opracowują projekt polegający na identyfikacji i analizie procesu/obszaru w wybranej przez siebie organizacji, dokonaniu identyfikacji marnotrawstwa oraz zaproponowaniu rozwiązań doskonalących z wykorzystaniem metod i narzędzi lean. Zajęcia w formie prezentacji, analizy i dyskusji. 

 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia w formie analizy przypadków - case study, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na wykładach i pozytywna ocena z testu. Na ocenę pozytywną student powinien udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 51% pytań zawartych w teście. Test będzie składał się z dziesięciu pytań, w tym siedmiu pytań otwartych i trzech zamkniętych.
Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na podstawie prezentacji wykonanego projektu w formie graficznej wraz z pisemnym uzasadnieniem podjętych rozwiązań. Czas prezentacji 30-45 min. W trakcie omawiania projektu odbywa się dyskusja nad zaproponowanymi przez studentów rozwiązaniami. Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywna ocena z zaprezentowanego projektu w formie referatu oraz prezentacji multimedialnej. Wynik oceny projektu stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności praktycznych studenta związanych z usprawnianiem organizacji z wykorzystaniem szczupłego zarządzania. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się ocena z projektu (70%), obecność na zajęciach (20%) oraz aktywność na zajęciach (10%).
Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładów (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładów.

 

Literatura podstawowa

1.    Liker J. K.: Droga Toyoty 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005
2.    Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W., Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
3.    Woamc J.P. i in.: Maszyna która zmieniła świat. ProdPress com, Wrocław 2008
4.    Woamc J.P. i in.: Lean thinking – szczupłe myślenie. ProdPress com, Wrocław 2008 

Literatura uzupełniająca

1.    Womack J. P., Jones D. T., Odchudzanie firm, Wyd. CIM, Warszawa 2001.
2.    Kirk D. Zylstra, Lean Distribution: Applying Lean Manufacturing to Distribution, Logistics, and Supply Chain, New Jersey, 2006

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 10-04-2017 21:20)