SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym
Kod przedmiotu 14.6-WZ-ZarzP-POM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu procesów i uwarunkowań różnych wymiarów otoczenia przedsiębiorstwa oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym. Składowe i analiza otoczenia . Kryteria oceny konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów. Benchmarking. Istota i charakter globalizacji i integracji; Wpływ globalizacji i integracji na poszczególne składowe otoczenia przedsiębiorstwa. Otoczenie technologiczne i naukowe. Otoczenie internetowe. Otoczenie społeczno – kulturowe. Procesy zachodzące w otoczeniu polityczno – prawnym.

W ramach prowadzonych wykładów: koncepcje człowieka w gospodarce; rola państwa w gospodarce; relacje polityki i ekonomii w procesie globalizacji; międzynarodowe stosunki ekonomiczne; struktura organizacyjna i kultura organizacyjna przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń: pozytywna ocena z prezentacji wybranego tematu ćwiczeń – studenci otrzymują listę zagadnień omawianych na ćwiczeniach, wybierają temat, do którego są zobowiązani przygotować prezentację z użyciem dostępnych narzędzi dydaktycznych (np. projektor multimedialny, rzutnik); pozytywna ocena z kolokwium – lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania testowe, test wyboru, wybór jednokrotny (na ocenę dostateczny należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście tj. 13 odpowiedzi poprawnych na 20 pytań, 14 odpowiedzi poprawnych pozwala na uzyskanie oceny dostateczny plus, od 15 do 16 poprawnych odpowiedzi student uzyska oceną dobry, od 17 do 18 odpowiedzi student uzyska ocenę dobry plus, od 19 do 20 poprawnych odpowiedzi student uzyska ocenę bardzo dobry).

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem; pytania zamknięte (na ocenę dostateczny należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście tj. 13 odpowiedzi poprawnych na 20 pytań, 14 odpowiedzi poprawnych pozwala na uzyskanie oceny dostateczny plus, od 15 do 16 poprawnych odpowiedzi student uzyska oceną dobry, od 17 do 18 odpowiedzi student uzyska ocenę dobry plus, od 19 do 20 poprawnych odpowiedzi student uzyska ocenę bardzo dobry).

Literatura podstawowa

 1. Koćwin L. (red. nauk.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006
 2. Koćwin L., Rongińska T. (red. nauk.), Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non – profit do norm i standardów Unii Europejskiej, tom 1 i 2, , Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002.
 3. Ignatiuk S., Ignatiuk S., Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
 4. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 2. Jarczewska-Romaniuk A., Relacje polityki i ekonomii w procesie globalizacji, [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, redakcja E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, PWN 2004.
 3. Gierszewska G., Maria Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 4. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 5. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dn. 28 lipca 2005r., Dz. U. z dnia 6 września 2005r.
 6. Ustawa o europejskim zgromadzeniu interesów i spółce europejskiej z dn. 4 marca 2005, Dz. U. nr 62, poz.551.
 7. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i biurach informacji gospodarczej z 25 marca 2003, Dz. U. Nr 50 poz. 424.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2017 17:41)