SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie roli polityki przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz w procesie transformacji systemowej gospodarki, a zwłaszcza w procesach restrukturyzacji przemysłu, a także faktu, że polityka przemysłowa powinna być traktowana jako człon w systemie gospodarczym państwa.

Wymagania wstępne

  • Wiedzy: student zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii
  • Umiejętności: oceny sytuacji organizacji w konkretnych warunkach rynkowych
  • Kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego

Zakres tematyczny

Wykład: Istota, zakres i cele działalności przemysłowej. Struktury przemysłu, Pojęcie. rodzaje i instrumenty polityki przemysłowej. Polska i unijna polityka przemysłowa. Polityka innowacyjna w Polsce. Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle. Strategia Europa 2020, a rozwój przemysłu. Mezoekonomia przemysłu w systemie nauk ekonomicznych. Rola przemysłu w gospodarce narodowej.

Ćwiczenia: Uwarunkowania rozwoju przemysłu w warunkach polskich.

Metody kształcenia

Wykład: wykład z elementami konwersatoryjnymi,  Ćwiczenia: opracowanie projektu, praca w grupach; ćwiczenia z wykorzystaniem case study, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin w formie ustnej. Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się ocena za projekt (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

1. A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.

2. Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.

3. K. Moszkowicz: Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.

4. A. Wieloński: Geografia przemysłu, Wyd. PWN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Bartosik Z., Ekonomika i polityka przemysłowa, Wyd. Nauk. AE we Wrocławiu, Wrocław 1993.

2. Lipowski, Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.

3. Pełka, Przemysł Polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemysłowa, strategie rozwoju i restrukturyzacja, Orgmasz, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2017 17:36)