SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania marketingowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania marketingowe
Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzP-BM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Prezentacja wiedzy zakresu badań marketingowych. Kształtowanie umiejętność zaprojektowania i organizacji badań marketingowych, wyboru metod i techniki badań, pomiaru, analizy danych, budowy kwestionariusza jako najpopularniejszego narzędzia stosowanego w badaniach, redukcji i analizy danych oraz prezentacji i oceny wyników badań marketingowych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i znaczenie badań marketingowych. Etapy procesu badania marketingowego. Proces doboru próby. Metody budowy kwestionariusza. Skale pomiarowe w badaniach marketingowych. Metody ankietowe w badaniach marketingowych. Metody wywiadów. Metody obserwacji i eksperymentu. Metody projekcyjne i heurystyczne w badaniach marketingowych. Metody redukcji i analizy danych. Metody prezentacji i oceny wyników badań marketingowych.

Ćwiczenia: Przyporządkowywanie podanych przykładów badań marketingowych do określonego typu badań wyodrębnionych ze względu na cel i funkcję badań.  Gromadzenie i opracowywanie informacji marketingowych. Zaplanowanie badań marketingowych w przedsiębiorstwie i ich realizacja, w tym określenie celu, problemu badawczego, doboru próby badawczej, wybór metod i technik pomiaru, sporządzenie kwestionariusza, dokonanie redukcji i analizy danych oraz prezentacji i oceny wyników badań.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy, pokaz.

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca z literaturą przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny, który będzie obejmować materiał z wykładów (K_W01, K_W09). Egzamin będzie w formie testu zawierającego pytania otwarte lub/i zamknięte. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z egzaminu. Termin egzaminu: zgodnie z harmonogramem studiów w sesji letniej.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Ćwiczenia: na ocenę składać się będą oceny z: projektu dotyczącego zaprojektowania i przeprowadzenia badania marketingowego na wybrany temat dla danego przedsiębiorstwa (K_U09, K_K07)  oraz zadań do grupowego rozwiązania (K_K05). Projekt powinien zawierać: określenie celu badań, sformułowanie problemów i hipotez badawczych, dobór próby do badań, metodę badań i instrumenty pomiarowe, opracowanie i zaprezentowanie wyników badań oraz przedstawienie wniosków z badań.

Termin zaliczenia ćwiczeń: zgodnie z harmonogramem studiów w semestrze letnim.

Termin ostatecznego oddania projektu dotyczącego zaprojektowania i przeprowadzenia badania marketingowego na wybrany temat dla wybranego przedsiębiorstwa upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych w semestrze letnim.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

 

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe - metody i technik, Polskie Wydawnictwo  Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  2. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
  3. Mazurek – Łopacińska K., Badania marketingowe – podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  4. Perenc J., Badania marketingowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Churchill G. A., Badania marketingowe. PWN, Warszawa 2002.
  2. Kaden R. J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
  3. Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2017 20:29)