SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo własności intelektualnej
Kod przedmiotu 10.0-WZ-ZarzP-PWI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie, interpretacja oraz zagadnienia praktyczne prawa własności intelektualnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot prawa autorskiego.  Podmiot prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego. Czas trwania autorskich praw majątkowych. Przejście autorskich praw majątkowych. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji. Prawa pokrewne. Regulacje karne.

Przedmiot prawa własności przemysłowej. Regulacje ogólne. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Topografie układów scalonych. Procedury i postępowania. Urząd Patentowy. Regulacje karne.

Metody kształcenia

Wykład systematyczny oraz problemowy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium pisemne.

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2018 r., pozycja 1191 ze zmianami.
  2. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dziennik Ustaw z 2017 r., pozycja 776 ze zmianami.
  3. M. Nowikowska, M. Rutkowska-Sowa, J. Sieńczyło-Chlabicz (redaktor naukowy), Z. Zawadzka, Prawo własności intelektualnej, najnowsze dostępne wydanie.
  4. K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, najnowsze dostępne wydanie.

Literatura uzupełniająca

  1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, najnowsze dostępne wydanie.
  2. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, najnowsze dostępne wydanie.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-02-2019 20:19)