SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategia czystszej produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategia czystszej produkcji
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzP-SCP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej istoty i rozwoju koncepcji czystszej produkcji w Polsce i na świecie. Ponadto wykształcenie u studentów umiejętności kreatywnego myślenia łączącego wiedzę o wyrobie, procesie produkcyjnym oraz relacjach ze środowiskiem.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady:Charakterystyka istoty i rozwoju koncepcji oraz strategii czystszej produkcji (CP) na świecie i w kraju. CP jako prośrodowiskowy trend działalności gospodarczej. Charakterystyka narzędzi wdrażania strategii CP (m.in.: pozwolenia zintegrowane, BAT-najlepsze dostępne technologie, techniki minimalizacji odpadów, ocena cyklu życia - LCA, projektowanie ekologiczne, ekoznakowanie, ocena oddziaływania na środowisko – OOŚ, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści).

Ćwiczenia: Charakterystyka narzędzi wdrażania strategii CP (m.in.: pozwolenia zintegrowane, BAT, LCA, OOŚ, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści). Geneza i zasady wdrażania sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) w przedsiębiorstwie wg EMAS i ISO serii 14000x. Projekty CP w Polsce – ekologia przemysłowa jako nowy trend w ochronie środowiska.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach, burza mózgów, prezentacje.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia wykładu z oceną. Zaliczenie z oceną pozytywną otrzymuje student, który odpowie poprawnei na conajmniej 60 % pytań w kolokwium kończącym cykl wykładów (K_W01).

Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest złożenie i zaprezentowanie projektu dotyczącego problematyki czystszej produkcji (K_U01, K_K02) , uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium (K_W01).

Literatura podstawowa

1.   Fijał T., Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.

2.   Kobyłko G., Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław 2007.

3.   Kramer M., Urbaniec M., Kryński A., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Tom 1-3, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004.

4.   Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006.

5.   Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Graczyk M., Zarządzanie proekologiczne. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1999.

2. Nowak Z., Zarządzanie środowiskiem. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.

3. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

Uwagi

 

 

 


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2017 20:17)