SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwie
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzP-IEP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką ekoinnowacyjnej działalności współczesnego przedsiębiorstwa.
W szczególności w zakresie konstrukcji procesu tworzenie ekoinnowacji wewnątrz firmy, ich typologii, podstawowych determinantów, oraz efektów i procesu dyfuzji w przestrzeni regionalnej. Ponadto celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności poszukiwania źródeł finansowania dla poszczególnych typów innowacji ekologicznych. Nabycie przez studentów umiejętności prezentowania własnych pomysłów innowacyjnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Paradygmat rozwoju zrównoważonego jako wyznacznik proekologicznej działalności współczesnych przedsiębiorstw. Podstawowe determinanty oraz instrumenty proekologicznego zarządzania firmą. Przebieg procesu tworzenia innowacji w przedsiębiorstwie. Najważniejsze źródła finansowanie proekologicznych rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Ćwiczenia: Etapy procesu tworzenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz teoretyczne aspekty procesu ich dyfuzji w przestrzeni lokalnej i regionalnej. Rola ekoinnowacji w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Znaczenie wiedzy i kompetencji ekologicznych w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Najważniejsze źródła finansowanie proekologicznych rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach, burza mózgów, prezentacje, dyskusje.

 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia wykładu z oceną. Zaliczenie z oceną pozytywną otrzymuje student, który  uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na w kolokwium kończącym cykl wykładów (K_W01).

Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest złożenie i zaprezentowanie projektu dotyczącego problematyki innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie (K_U01, K_K02) , uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium (K_W01).

Literatura podstawowa

1.     Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.

2.     Burzyńska D., Fila J., Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin Warszawa 2007.

3.     Chodyński A. Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin Warszawa 2007.

4.     Janasz W., Innowacje w  zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin Warszawa 2011.

5.     Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.

6.     Szabłowski J., (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka,  Balikesir Universitesi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.

7.      Zarębska J., Michalska M.  Ecological innovations as a chance for sustainable development - directions and obstacles in their implementation, Management 2016, Vol. 20, no. 2.

Literatura uzupełniająca

1.     Graczyk. A., (red.), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.

2.     Graczyk M., Zarządzanie proekologiczne, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1999.

3.     Janasz W., (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin Warszawa 2005.

4.     Prahald C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2010.

5.     Trocki M., (red.), Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2017 20:27)