SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzP-ZŚP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej niesformalizowanych i sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego oraz metod i instrumentów umożliwiających wprowadzenie tych systemów do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności posługiwania się standardami ISO serii 14000x oraz EMAS w organizacji. Wykształcenie umiejętności pracy zespołowej. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Koncepcja zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym i podstawy budowy systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ); system zarządzenia środowiskowego w przedsiębiorstwie – ewolucja koncepcji; instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem; informacja ekologiczna w kontekście wdrażania systemów zarządzania środowiskowego.

Ćwiczenia: Zrównoważony rozwój i jego oddziaływanie na systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie; budowa i funkcjonowanie sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie (ISO 14000x i EMAS); instrumenty i techniki zarządzania środowiskowegow przedsiębiorstwie; finansowanie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie; diagnozowanie aspektów środowiskowych i zasada ciągłego doskonalenia systemu; dokumentacja systemów – polityka środowiskowa; koszty i korzyści wprowadzania systemów zarządzania środowiskowego.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach, burza mózgów, prezentacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Studenci zobowiązani są do uzyskania z wykładu zaliczenia z oceną. Warunkiem uzyskania zaliczenie jest co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania w kolokwium kończącym cykl wykładów (K_W01).

Ćwiczenia: Studenci zobowiązani są także do uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń audytoryjnych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium sprawdzającego teoretyczną wiedzę studenta. Kolokwium realizowane jest na zakończenie kursu (po konsultacji ze studentami może zostać podzielone na dwie części - w połowie i na koniec semestru). Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60 % pytań (K_W01). Prezentacje przygotowywane są w grupach kilkuosobowych (K_U10). Student uczestniczy w dyskusjach i rozwiązywaniu zadań problemowych w grupie (K_K02).

Literatura podstawowa

  1. Górzyński J., Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. WNT. Warszawa 2007
  2. Graczyk A. (red.), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008
  3. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocean cyklu życia procesów wytwórczych. PWN. Warszawa 2007.
  4. Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000
  5. Matuszak-Fleiszman A., Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami Normy ISO 14001, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
  6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Teoria i praktyka. Politechnika Białostocka, Białystok 2006.
  2. Grudzewski W. M., Hejduk I. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa 2000.
  3. Kudłak R., Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, poznań 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2017 20:16)