SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zintegrowane planowanie w systemie ERP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zintegrowane planowanie w systemie ERP
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzP-ZPSERP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maciej Kozaryn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z problematyką planowania w zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nabycie umiejętności wykorzystywania metod planowania programu produkcji, sprzedaży i zakupów dostępnych w systemach ERP.

Wymagania wstępne

Podstawowe pojęcia z rachunkowości finansowej.

Zakres tematyczny

Wykład: Charakterystyka zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP. Metody planowania programu sprzedaży, produkcji i zakupów dostępne w systemach ERP – prezentacja i porównanie. Moduły zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS oferowane w ramach systemu ERP. Problemy jakości danych.

Ćwiczenia: Metody planowania programu sprzedaży, produkcji i zakupów dostępne w systemach ERP – porównywanie. Moduły zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS oferowane w ramach systemu ERP – analiza korzyści. Problemy jakości danych.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna.

Ćwiczenia: Ćwiczenia z analizą przykładów, metoda projektu koordynowanego przez prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje problematykę zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem procesu planowania sprzedaży, produkcji i zapotrzebowania materiałowego. Zaliczenie wykładu przeprowadzane jest w formie pisemnej. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%).

Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest od oceny pracy zaliczeniowej (projektu) oddanej w postaci wydruku. Na ocenę mają wpływ: prezentowane treści pod względem merytorycznym (40%), ujęcie własnych propozycji działań korygujących wraz z ich analizą (25%), systematyczna praca nad projektem (10%), „obrona” projektu  (20%), aktywny udziału w zajęciach (5% oceny końcowej z ćwiczeń).

Zasady ustalania oceny końcowej z ćwiczeń: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

 

  1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004
  2. Kluge P.D., (Red.), Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001
  3. Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005
  4. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003
  5. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 1997

 

Literatura uzupełniająca

  1. Adamczewski P., Kużdowicz P., Bartczak K., Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych, Monografia naukowa, 2016.
  2. Adamczewski P., Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
  3. Kluge P.D. (red.), Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu, http://www.zcie.uz.zgora.pl/materialy.html, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.
  4. Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H, Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP,  PWN, Warszawa, 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-04-2017 21:47)