SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka innowacji w UE - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka innowacji w UE
Kod przedmiotu 14.8-WZ-ZarzP-PIUE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie podstawowej wiedzy o współczesnych podejściach do realizacji polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne

-----------

Zakres tematyczny

Wykład: Cele i zakres polityki innowacyjnej. Wpływ procesów innowacyjnych, które zachodzą w przemyśle na rozwój kraju. Megatrendy rozwoju przemysłu światowego. Różne poziomy agregacji dla polityki innowacyjnej (mega, makro, mezo, regio, mikro).

Ćwiczenia:  Ponadnarodowa polityka badawczo-rozwojowa w UE – Programy Ramowe. Regionalny wymiar kształtowania innowacyjności w UE. Standardy metodologiczne badań innowacyjności w różnych krajach (Frascati, Oslo, European Innovation Scoreboard). Doświadczenia regionów polskich. Efekty Krajowych Systemów Innowacji w Polsce w kontekście doświadczeń innych krajów.

Metody kształcenia

Wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study, prezentacja multimedialna, opracowanie projektu, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin w formie ustnej. Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składa się ocena z projektu (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007.
 2. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wyd. nauk. US, Szczecin 2008.
 3. Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. nauk. Janasz W., Difin, Warszawa 2006.
 4. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. nauk. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 2. Janasz W., K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2000.
 3. Janasz W., K. Janasz, D. Kornacka, A. Świadek, J. Wiśniewska, Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003.
 4. Janasz W., K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2001.
 5. Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 6. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacyjne, IBnGR, Gdańsk 2001.
 7. Pomykalski Z., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 8. Stawasz E., Innowacje a mała firma, WUŁ, Łódź 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2017 17:44)