SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo publiczne
Kod przedmiotu 14.1-WZ-ZarzP-BP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tadeusz Tabaczniuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką  z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Źródła zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie; podstawy prawne regulujące organizację i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa publicznego; zarządzanie podmiotami bezpieczeństwa i porządku publicznego; funkcje i zadania instytucji stojących na straży bezpieczeństwa publicznego; rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.

Ćwiczenia:

Pojęcie bezpieczeństwa; czynniki determinujące stan bezpieczeństwa wewnętrznego; rodzaje i źródła zagrożeń; zasady współdziałania administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego; podmioty prywatne działające w sferze bezpieczeństwa publicznego; bezpieczeństwo informacyjne państwa; bezpieczeństwo imprez masowych, bezpieczeństwo ruchu drogowego; bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zastosowanie nowych technologii w bezpieczeństwie publicznym.

Metody kształcenia

Wykład  konwencjonalny oparty na pozycjach literatury podstawowej, a także rozszerzony  o aktualne informacje związane z zarządzaniem bezpieczeństwem publicznym państwa.

Ćwiczenia  na których studenci otrzymują zadania, które mogą być wykonane w zadanym czasie. Zadania obejmują pracę z dokumentem źródłowym, pracę w grupach, klasyczną metodę problemową, dyskusję, prezentację wyników.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na podstawie kolokwium pisemnego – w formie testu. Lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W03, K_W05) ; pytania zamknięte. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 25 pytań wybranych przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z testu: 13-14 punktów-3,0; 15-16 punktów-3,5; 17-18 punktów-4,0; 19-21 punktów-4,5; 22-25 punktów-5,0.

Ćwiczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja przydzielonego tematu z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz  pozytywna ocena z  kolokwium. Czas prezentacji 20-30 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U06, K_U07). Prezentacja stanowi 30% oceny z ćwiczeń, natomiast ocena z aktywności w dyskusji 10%.

Lista pytań do kolokwium z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi (K_W03, K_W05). Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0. Ocena z kolokwium stanowi 60% oceny z ćwiczeń.

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z ćwiczeń i egzaminu (ćwiczenia 50%, wykład 50%).

Literatura podstawowa

 1. Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Elipsa, Warszawa 2013.
 2. Misiuk A., Instytucjonalny kształt bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013.
 3. Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
 4. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2013.
 5. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, WAiP, Warszawa 2008.
 6. Sienkiewicz-Małyjurek K., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Gliwice 2010.
 7. Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
 8. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2011.
 9. Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Elipsa, Warszawa 2009.
 10. Grzegorzewski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Grado, Toruń 2013.
 11. Wiśniewski B., Piątek Z., Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, AON, Warszawa 2009.
 12. Wawrzusziszyn A., Wybrane problemy transgraniczego bezpieczeństwa Polski, Difin, Warszawa 2012.
 13. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania dla XXI wieku, Warszawa 2008.
 14. Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Difin, Warszawa 2011.
 15. Graczyk K., Nakielski G., Tabaczniuk T., Elementy zarządzania kryzysowego w administracji  państwowej, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005.
 2. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego, Marszałek, Toruń 2005.
 3. Liedl K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2010.
 4. Wawrzyk P., Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen, WAiP, Warszawa 2008.
 5. Wiśniewski B., Osierda A., Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową., WSA. Bielsko Biała 2008.
 6. Liedl K., Serafin T., Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-04-2017 20:58)