SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Informatyka w zarządzaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Informatyka w zarządzaniu
Kod przedmiotu 11.3-WZ-ZarzP-IZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej typologii i roli systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanych, oraz nabycie umiejętności wykorzystania standardowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Struktura systemu informacyjnego w organizacji. Typologia systemów informatycznych zarządzania. Systemy informatyczne zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Przepływy ilościowe i wartościowe. Typowe strategie informatyzacji zarządzania. Wybór systemu informatycznego zarządzania.

Laboratorium: Realizacja typowego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie: zlecenie klienta, dyspozycja materiałowa i produkcyjna, realizacja zlecenia produkcyjnego, rejestracja i kontrola rachunków, zarządzanie płatnościami.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja oprogramowania).

Ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje problematykę systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, ich cechy i rozróżnienie oraz korzyści ich stosowania, a także nowe trendy w informatyce ekonomicznej (np. handel elektroniczny) (K_W09, K_K01). Egzamin składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Zasady ustalania oceny są następujące: 0-5 pkt. „ndst”, 5,5-6 pkt. „dst”, 6,5-7 pkt. „dst+”, 7,5-8 pkt. „db”, 8,5-9 pkt. „db+”, 9,5-10 pkt. „bdb”.

Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Na zajęciach laboratoryjnych wykorzystywane jest standardowe oprogramowanie do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (system klasy ERP). W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. Realizacja projektu obejmuje wykorzystanie standardowego systemu klasy ERP do przeprowadzenia typowego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, a także analizy przepływów ilościowych oraz wartościowych. Ocena jest uzależniona od:

-          poprawności wprowadzonych dokumentów (np. zlecenia klienta, rejestracji i kontroli rachunków) z uwzględnieniem różnego rodzaju danych w systemie klasy ERP (np. danych ogólnego zastosowania, danych i parametrów sterujących integracją, służących racjonalizacji czy przygotowaniu informacji) (K_U08) – 40% oceny końcowej,

-          uwzględnienia zasad integracji w obszarze logistyki i finansów, z uwzględnieniem wygenerowanych księgowań (K_U09) – 40% oceny końcowej,

-          aktywnego udziału w zajęciach (10% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Praca zaliczeniowa (projekt) powinna zostać oddana w postaci wydruku. Zakres punktowy dla oceny z laboratorium jest następujący: 0-5 pkt. „ndst”, 5,5-6 pkt. „dst”, 6,5-7 pkt. „dst+”, 7,5-8 pkt. „db”, 8,5-9 pkt. „db+”, 9,5-10 pkt. „bdb”.

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      Adamczewski P, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.

2.      Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3.      Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005.

4.      Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1.      Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu: informatyka dla zarządzania. Placet 2005

2.      Simon A. R., Shaffer S. L., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2002.

3.      Szmit M., Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 19:25)