SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rynek giełdowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rynek giełdowy
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-RG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu funkcjonowania rynku giełdowego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: System finansowy w gospodarce rynkowej. Istota kapitału, inwestorzy na rynku kapitałowym, zmiana wartości pieniądza w czasie. Rynek walutowy. Proces wprowadzania euro w Polsce a funkcjonowanie giełdy. Relacje między konkurencją i regulacją na rynku finansowym – różne koncepcje i rozwiązania praktyczne. Przepływy kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji portfelowych - ich wpływ na giełdę. Czynności bankowe. Kryzysy finansowe.Instrumenty spekulacyjne i zabezpieczające.

Laboratorium: Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy – funkcje, instytucje i cechy rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych. Rodzaje akcji i obligacji, Rynek pochodnych instrumentów finansowych. System bankowy i podstawy bankowości. Bezpieczeństwo na rynku finansowym. Nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i giełdowym – różne rozwiązania nadzoru finansowego. Przestępczość na rynku finansowym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, metoda przypadków. Laboratorium: praca w grupach, sprawozdania laboratoryjne, dyskusja, „burza mózgów”, „giełda pomysłów”, wirtualna gra giełdowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest opracowanie i przedstawienie w grupach prezentacji na wybrany temat związany z rynkiem giełdowym przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz przykładów praktycznych. Liczbę uzyskanych punktów członkowie grupy dzielą sami zgodnie z indywidualnym wkładem pracy do prezentacji. Na wszystkich zajęciach laboratoryjnych odbywać się będzie wirtualna gra na GPW. Ocena z ćwiczeń będzie w 50% zależała od otrzymanych punktów za przygotowaną prezentacje i w 50% z aktywności na poszczególnych zajęciach.

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie w formie ustnej składającej się z pięciu pytań (od 50% do 60% dostateczny; powyżej 60% do 70% dostateczny plus; powyżej 70% do 80% dobry; powyżej 80% do 90% dobry plus, powyżej 90% bardzo dobry).  Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z ćwiczeń (50%).

Literatura podstawowa

 1. Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
 2. Jaworski W., Zawadzka Z., (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2011.
 3. Pietrzak E., Markiewicz M. (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 4. Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Antkiewicz S., Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, Wydawnictwo Cedewu.pl, Warszawa 2012.
 2. Binek Z., Bezpośrednie inwestycje a wprowadzenie euro w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
 3. Jajuga K. (red.), Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieriafinansowa, PWN, Warszawa 2011.
 4. Marecki K. (red.),Podstawy finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 5. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2005.
 6. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 09-04-2017 17:42)