SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia rynku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia rynku pracy
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-ERP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wyrwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i skutkami polityki rynku pracy dla gospodarki i społeczeństwa.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty z zakresu: mikroekonomii i finansów publicznych.

Zakres tematyczny

Treści wykładów: Ekonomia rynku pracy jako dyscyplina naukowa. Podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy. Funkcjonowanie polskiego i unijnego rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych. Elementy i narzędzia polityki zatrudnienia i jej związek z polityką gospodarczą i polityką społeczną – ustawodawstwo w sferze zatrudnienia, system instytucji rynku pracy. Teorie rynku pracy. Regulacja i deregulacja rynku pracy – instytucjonalne reformy rynku pracy. Idea flexicurity.

Treści ćwiczeń: Bezrobocie jako problem społeczno-ekonomiczny – istota bezrobocia i podstawowe pojęcia związane z bezrobociem. Struktura i dynamika bezrobocia w skali ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej. Typy bezrobocia w gospodarce. Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia. Zasobowe ujęcie bezrobocia. Rynek pracy i jego komponenty: rynek pracy jako kategoria ekonomiczna, podaż zasobów siły roboczej (determinanty), popyt na siłę roboczą (determinanty). Równowaga na rynku pracy. Mierniki oceny sytuacji na rynku pracy (metody pomiaru bezrobocia, statystyka rynku pracy, badanie aktywności ekonomicznej ludności, wybrane wskaźniki oceny sytuacji na rynku pracy). Teorie rynku pracy w nurcie neoklasycznym i keynesowskim i ich implikacje dla polityki zatrudnienia i polityki gospodarczej. Wybrane współczesne teorie rynku pracy. Elastyczność i stopień regulacji rynku pracy. Polityka rynku pracy (modele polityki rynku pracy). Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie. Dyskryminacja na rynku pracy.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy.

Ćwiczenia: warsztaty grupowe, dyskusja grupowa, burza mózgów, metoda przypadków, technika SWOT.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (50%) i ćwiczeń (50%).

Wykład: zaliczenie z oceną

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formie pisemnej w jednym terminie dla wszystkich studentów. Warunkiem zaliczenia wykładu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia w zakresie wiedzy z wynikiem co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną

Podstawowym warunkiem jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: pozytywna ocena z kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), przedstawienie prezentacji przygotowanej indywidualnie lub w grupie (20%). Kolokwium, oceniające efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności odbędzie się w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Całkowita ilość punktów możliwa do uzyskania z testu wynosi 100. Suma punktów uzyskanych z testu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (91 – 100 pkt.), dobry plus (81 – 90 pkt.), dobry (71 – 80 pkt.), dostateczny plus (61 – 70 pkt.), dostateczny (51 – 60 pkt.). W czasie semestru niezbędne będzie napisanie referatu, na temat wybrany samodzielnie, lecz skonsultowany z prowadzącymi.

W trakcie semestru studenci mogą uzyskiwać dodatkowe punkty za aktywność. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach.

Literatura podstawowa

 1. Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2015.
 2. Zieliński M., Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.
 3. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2009.
 4. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 5. Brzychy K., Regionalny rynek pracy – relacje ekonomiczne organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2013.
 6. Gruchelski M., Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego teoria i praktyka, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2013.
 7. Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy – wybrane uwarunkowania, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Gabrielczak P., Kucharski L., Kwiatkowski E., Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 2. Balcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i polityka społeczna – współczesne tendencje i wyzwania, Wydawnictwo IPISS, Warszawa 2013.
 3. Organiściak-Krzykowska A. (red.), Współczesne aspekty rynku pracy, Wydawnictwo IPISS, Warszawa 2013.
 4. Szaban J.M., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013.
 5. Budnikowski T., Bezrobocie wyzwaniem współczesności, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2009.
 6. Kucharski L., Kwiatkowski E., Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 7. Noga M., Stawicka K. (red.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2009.
 8. Gazon J., Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, PWN, Warszawa 2008.
 9. Nahotko S., Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wyrwa (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 20:45)