SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot ogólnouczelniany - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot ogólnouczelniany
Kod przedmiotu 16.9-WZ-ZarzP-PO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zgodny z sylabusem przedmiotu ogólnouczelnianego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Zgodny z sylabusem

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zgodne z sylabusem wybranego przedmiotu ogólnouczelnianego

Literatura podstawowa

Zgodna z sylabusem

Literatura uzupełniająca

Zgodna z sylabusem

Uwagi

Propozycja przedmiotów prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-04-2017 23:28)