SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Języki programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Języki programowania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-06_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zastosowaniem pakietów obliczeniowych w programowaniu i obliczeniach inżynierskich na przykładzie pakietów  Matlab/Scilab (alternatywnie). Zapoznanie z technikami programowania, z wizualizacją uzyskanych wyników obliczeń oraz z praktycznymi przykładami wykorzystania metod programowania w prostych i złożonych obliczeniach inżynierskich.

Wymagania wstępne

Matematyka, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do programu Matlab/Scilab: omówienie sposobu poruszania się w programie, możliwości wykorzystania w obliczeniach inżynierskich. Podstawowe funkcje oraz stałe matematyczne, dostęp do elementów macierzy, środowisko Matlab/Scilab, przestrzeń robocza Matlab/Scilab. Proste obliczenia, wykorzystanie programy jako zaawansowanego kalkulatora, tworzenie i korzystanie z tablic liczb. Grafika dwuwymiarowa w Matlab/Scilab, tworzenie i drukowanie prostych wykresów. Programowanie w Matlab/Scilab: instrukcje - wyrażenia warunkowe, instrukcja if oraz while, instrukcja for. Tworzenie i zastosowanie skryptów oraz funkcji w Matlab/Scilab. Tworzenie różnych typów wykresów wizualizujących wyniki obliczeń - dodatkowe funkcje wykreślania.

Metody kształcenia

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: ocen za aktywność i sposób realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocen za sprawozdania/programy, będące efektem wykonania przewidzianych do realizacji ćwiczeń w tym zadań samodzielnych. Ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych ocen.

Literatura podstawowa

 1. Brzózka J., Dobroczyński L., Programowanie a Matlab, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2005,
 2. Kamińska A., Pińczyk B., Matlab przykłady i zadania, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2002,
 3. Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w programie Matlab, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003,
 4. Rudra P., Matlab 7 dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2007.
 5. Lachowicz C, T, Matlab, Scilab, Maxima : opis i przykłady zastosowań / . - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2005.
 6. Brozi A., Scilab w przykładach, wydawnictwo NAKOM, 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Regel W., Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie Matlab, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2004,
 2. Stachurski M., Metody numeryczne w programie Matlab, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003
 3. http://www.scilab.org/resources/documentation/tutorials

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 08-05-2017 12:37)