SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie personelem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie personelem
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-12_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania i kierowania zespołem pracowniczym oraz rozwijanie umiejętności planowania i pozyskiwania pracowników.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania

Zakres tematyczny

Zarządzanie personelem – definicje, modele, strategie

Kultura organizacyjna

Komunikowanie się w organizacji

Planowanie i pozyskiwanie pracowników

Motywowanie pracowników

Ocenianie pracowników

Zarządzanie personelem oparte o wiedzę i kompetencje. Rozwój pracowników

Zarządzanie zmianą

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Formy zatrudniania pracowników

Metody kształcenia

Wykład, metoda problemowa i różne odmiany dyskusji; samodzielne opracowanie pisemne wybranego tematu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywna obecność na zajęciach, sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmujący treści merytoryczne, praca pisemna

Tematy prac pisemnych (do wyboru):

 • Charakterystyka kultury organizacyjnej wybranej organizacji
 • Kwestie etyczne w zarządzaniu personelem
 • Zarządzanie personelem w jednostkach administracji publicznej
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Patologie pracy

Literatura podstawowa

 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.
 2. Chruden H.J., Sherman A.W., Managing Human Resources, Palo Alto 1984.
 3. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.
 4. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Kraków 2006.
 5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 2007.
 6. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007.
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Kraków 2007.
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2007.
 9. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:01)