SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Reologia techniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Reologia techniczna
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-17_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Edward Walicki
 • dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania
problemów technicznych w oparciu o prawa reologii technicznej oraz znajomość i umiejętność
rozwiązywania zagadnień przepływowych występujących w budowie i eksploatacji maszyn.

Wymagania wstępne

Mechanika Płynów I, Matematyka

Zakres tematyczny

WYKŁAD
Wprowadzenie do reologii technicznej. Jednowymiarowe modele reologiczne i mechaniczne substancji.
Wprowadzenie do rachunku tensorowego. Równania konstytutywne płynów nienewtonowskich. Równania
ruchu płynów nienewtonowskich. Uproszczone układy równań ruchu. Metody rozwiązania uproszczonych
równań ruchu. Przepływy w kanałach płaskich: przepływ Poiseuille’a oraz przepływ Couette’a. Przepływ
Poiseuille’a w kanale o przekroju kołowym. Rotacyjny przepływ Couette’a między dwoma współosiowymi
cylindrami. Przepływy płynów między niewirującymi i wirującymi powierzchniami obrotowymi. Teoria
smarowania nienewtonowskiego. Modele reologiczne mediów smarujących. Równania Reynoldsa. Reologia
polimerów. Modele reologiczne polimerów. Własności reologiczne płynów biologicznych. Modele reologiczne
płynów biologicznych.Wprowadzenie do reometrii. Lepkościomierze kapilarne. Lepkościomierze z ruchomym
elementem pomiarowym. Reometry kapilarne: równania podstawowe, efekty końcowe i sposoby ich
kompensacji. Reometry rotacyjne: wady i zalety, źródła błędów oraz sposoby korekcji. Wyznaczanie
tiksotropii i granicy płynięcia. Elementy dynamiki gazów.
ĆWICZENIA
Ćwiczenia rachunkowe na bazie wykładu i materiałów źródłowych

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia rachunkowe. Praca
zespołowa w trakcie rozwiązywania zadań rachunkowych; analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami. Praca
z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Ćwiczenia: otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Ferguson J., Kembłowski Z., Reologia stosowana płynów, Drukarnia Wydawnictw Naukowych S.A., Łódź 1995.
 2. Kisiel I., Reologia, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1987,
 3. Schramm G., Reologia Podstawy i zastosowania, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1998,
 4. Walicki E., Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych, 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 5. Wilczyński K., Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001,

Literatura uzupełniająca

 1. Gryboś R., Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 1989,
 2. Prosnak W.J., Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1970,
 3. Walicka A., Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i zakrzywionych. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, Zielona Góra :2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Edward Walicki (ostatnia modyfikacja: 09-05-2017 07:12)