SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z szeroko problematyką dynamiki maszyn i
wibroizolacją.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Ogólne zasady dynamiki, obciążenia powstające w procesach roboczych maszyn, wybrane modele
matematyczne typowych układów, zespołów i procesów roboczych maszyn, systemowe ujęcie maszyny,
metodyka badań eksperymentalnych i problematyka identyfikacji modelowanych obiektów. Analiza
dynamiki elementów maszyn w procesie projektowania, drgania swobodne i wymuszone, impuls siły, drgania wałów,
belek, prędkości krytyczne wałów, tłumienie drgań. Modelowanie drgań.

Metody kształcenia

Wykorzystanie środków audiowizualnych. Praca z książkami. Realizacja laboratorium z zastosowaniem programów komputerowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu z oceną.

Ocena z wykładu na studiach stacjonarnych jest określana na podstawie oceny z
końcowego kolokwium.
Ocena z wykładu jest określana na podstawie
średniej ważonej oceny z końcowego kolokwium (waga=0.6) oraz oceny za
semestralną pracę - projekt (waga=0.4).

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych z oceną.
Ocena z laboratorium jest określona na podstawie przygotowania studenta do zajęć, realizacji lab. oraz
realizacji projektu będącego efektem wykonania
wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń lab.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

  1. Misiak J., Mechanika techniczna, Kinematyka i dynamika, t.2, WNT, 1998.
  2. KruszewskiJ., Wittbrodt E., Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym, t.1, Zagadnienia liniowe, WNT, Warszawa, 1992.
  3. KruszewskiJ., Wittbrodt E., Walczyk Z., Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym, t.2 Zagadnienia wybrane, T, Warszawa, 1992.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:01)