SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Maszynoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Maszynoznawstwo
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-53_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Roman Sobczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie kultury technicznej studenta - zapoznanie  z historią techniki na tle rozwoju cywilizacji, rozwojem  nauki, życiorysami  wybitnych inżynierów oraz rozwojem metod projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń technicznych- od czasów historycznych do współczesnych trendów rozwoju. Wiedza ta powinna motywować  do dalszych studiów w dziedzinach szczegółowych takich jak mechanika, materiałoznawstwo, technologie wytwarzania, termodynamika, nauki o organizacji produkcji.

Wymagania wstępne

Przedmiot nie wymaga szczególnej wiedzy wstępnej

Zakres tematyczny

Historia rozwoju cywilizacji - faza agrarna, faza industrialna, faza współczesna, tendencje rozwoju - nanotechnologia. Systemowe spojrzenie na maszyny - forma  -wygląd, funkcje realizowane przez maszynę, przepływy energii, substancji i informacji w maszynie, zasady fizyki wykorzystywane w maszynie, sposób wytwarzania maszyn ( 5xF - Form,. Function, Flows, "F"ysics, Fabrication). Grupy maszyn - silniki oraz maszyny robocze.. Omówienie poszczególnych maszyn wg schematu  5XF. Zasady fizyki wykorzystywane w konstrukcji poszczególnych maszyn. Pompy, sprężarki, turbiny, silniki spalinowe, turbiny wodne, wiatrowe, spalinowe, parowe, silniki odrzutowe.Agregaty maszynowe - pompy ciepła. chłodziarki.roboty przemysłowe..  Maszyny technologiczne - do obróbki metali, tworzyw sztucznych. ceramiki. Omówienie procesów i maszyn technologicznych na przykładzie wybranych zakładów produkcyjnych - górnictwo i przetwórstwo rudy miedzi (KGHM), produkcja urządzeń do obróbki cieplno - chemicznej metali (SECO WARWICK). Maszyny i aparatura przemysłu spożywczego, przetwórstwo drewna (KRONOPOL), maszyny rolnicze. Życiorysy wybitnych inżynierów, Robert Bosch, Nikolaus Otto,  Henry Ford, Tomas Bata, James Dyson i inni. Wizja nanotechnologii. .Rola inżynierów i naukowców w rozwoju cywilizacji. Istota innowatyki i przedsiębiorczości w działaniu inżynierów. Inżynieria współbieżna jako współczesna metoda pracy zespołowej

Metody kształcenia

Wykład, seminarium, dyskusje tematyczne, opracowania pisemne, referaty wykonane przez studentów. Wizyta studyjna w zakładzie przemysłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, opracowanie konspektu - prezentacji na wybrany temat związany z zastosowaniem i budowa maszyn, aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć

Literatura podstawowa

Alvin Toffler - Szok przyszłosci, wyd. Zysk i s-ka, 1998

Czesław Cempel - Teoria i Inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego, WN ITE PIB ,Radom 2008

R. Sobczak i inni - Album rysunków maszyn wyd WSI 1993

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:01)