SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-55_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami systemów transportu i magazynowania stosowanymi  w  procesach  wytwarzania.  Omówienie  metod  składowania  i  transportu technologicznego.  Zapoznanie  studentów  z  zasadami  doboru  urządzeń  oraz  projektowania układów stanowiących elementy systemów transportowych i magazynowych.

Wymagania wstępne

Automatyka i robotyka, Mechanika techniczna,  umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Podstawowe  pojęcia  dotyczące  działań  transportowych  i  magazynowania  w  aspekcie  procesów  wytwarzania. 
 2. Rodzaje materiałów i ładunków występujących w procesach transportu i magazynowania. Podatność wybranych materiałów  na  transport  i  składowanie.
 3. Transport  technologiczny  –  dobór  i  projektowanie  elementów. 
 4. Organizacja  przepływów  materiałowych  w  procesie  produkcyjnym.
 5. Technologiczne  urządzenia  transportowe.
 6. Wybrane  technologie  składowania.  Magazyny,  budowle  magazynowe,  magazyny  w  zaopatrzeniu,  produkcji  i dystrybucji, zasady projektowania magazynów.
 7. Wyposażenie techniczne magazynów: środki manipulacji prostej i złożonej.
 8. Zmechanizowane i zautomatyzowane środki transportowe.

Laboratorium:

 1. Dobór  parametrów  i  wymiarów  jednostek  ładunkowych  dla  wybranych  rodzajów  ładunków  transportowych. 
 2. Wyznaczanie  wymiarów  miejsc  składowania  dla  systemów  transportu  i  magazynowania  (STM).  
 3. Dobór  i wyznaczanie  parametrów  środków  transportowych  dla  STM.
 4.  Wymiarowanie  systemów  transportu  i magazynowania.  
 5. Tworzenie  schematów  przepływu,  wyznaczanie  tabeli  przepływów  dla  STM.
 6. Planowanie rozmieszczenia materiałów w magazynach.
 7. Analiza prawidłowości działania STM, modyfikowanie jego parametrów, 

Metody kształcenia

Wykłady  konwencjonalny,  oraz  z  wykorzystaniem  technik  multimedialnych.  Praca  z  literaturą  fachową  – czasopisma.  
Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: 
Ocena  z  wykładu    jest  określana  na  podstawie  oceny  z  końcowego kolokwium. 
Na studiach niestacjonarnych możliwa jest dodatkowo realizacja pracy kontrolnej, wówczas ocena jest ustalana  na podstawie średniej ważonej oceny z  końcowego kolokwium (waga=0.6) oraz oceny za semestralną pracę kontrolną (waga=0.4). 

Laboratorium:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań/raportów/programów/układów sterowania będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń. 

Ocena końcowa:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.  
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć. 

Literatura podstawowa

 1. Korzeń Zb., „Logistyczne. systemy  transportu bliskiego i magazynowania” ILiM 2003 
 2. Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik Zapasy i magazynowanie, ILiM 2008 
 3. Marek Fertsch, Piotr Cypli, Logistyka produkcji. Teoria i praktyka ILiM 2010 
 4. P. Andrzejczyk, J. Zając, Zapasy i magazynowanie. ILiM 2011 
 5. Korzeń Zb., „Logistyka w transporcie towarów”  Nawigator 1998 

Literatura uzupełniająca

 1. Logistyka– dwumiesięcznik. 
 2. Logistyka a jakość – dwumiesięcznik 
 3. Nowoczesny magazyn - dwumiesięcznik ,  http://nm.pl/ 
 4. http://www.logistyka.net.pl/ 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:01)