SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWorks I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWorks I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-26_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie zasad tworzenia konstrukcji elementów maszyn i urządzeń za pomocą
oprogramowania 3D.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania. Zapis konstrukcji, podstawy konstrukcji maszyn, mechanika techniczna, podstawy projektowania inŜynierskiego, zasady bazowania elementów podczas konstrukcji.

Zakres tematyczny

Treść merytoryczna. Definicje Koncepcja projektowania, terminologia i uruchamianie aplikacji SolidWorks, cechy okna SolidWorks: paski narzędzi, menu i widoki, układ drzewa Feature Manager, opcje okna dialogowego. Praca w dwóch wymiarach. Szkic i narzędzia szkicu. Szkic prosty i złożony, płaszczyzny szkicu i metody wskazywania płaszczyzn, narzędzia do edycji szkicu. Zasady wymiarowania. Zasady tworzenia prostych elementów: base ficzers tworzenie, boss ficzers dodawanie (dołączanie), cut ficzers odejmowanie, ficzersy modyfikacji – dołączanie zaokrągleń i ścięć, zmiany wymiarów, wyświetlanie przekroju widoku części, wyświetlanie wielokrotnych widoków części, zmiany widoku i trybu wyświetlania, zmiana orientacji widoku, obrót i przemieszanie części, zapisywanie części. Podstawy modelowania: tworzenie podstawowego ficzersa, tworzenie zespołu, tworzenie więzów w zespole. Tworzenie zapisu konstrukcji: otwieranie szablonów rysunku i edytowanie formatów arkuszy, wstawianie widoków
standardowych modelu części, wymiarowanie części i edytowanie wymiarów, dodawanie następnego arkusza rysunku, drukowanie rysunków.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium, oraz wykonanie projektu i zapisu konstrukcji w zapisie 3D.

Literatura podstawowa

1. Podstawy SolidWORKS, CNS Solutions
2. SolidWORKS rysunki, CNS Solutions
3. Zaawansowane modelowanie części, CNS Solutions

Literatura uzupełniająca

1. Zaawansowane modelowanie złoŜeń, CNS Solutions
2. M. Babiuch – SolidWorks 2006 w praktyce – Wyd. Helion, Gliwice 2007
3. A. Lewandowski - Podstawy projektowania w SolidWorks – materiały pomocnicze do ćwiczeń

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:01)