SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy nadzoru i wizualizacji procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy nadzoru i wizualizacji procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-07_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami nadzoru i wizualizacji procesów produkcyjnych, z techniką doboru elementów wchodzących w skład systemów nadzoru stosowanych w procesach produkcyjnych oraz z metodami wizualizacji procesów produkcyjnych z zastosowaniem systemów SCADA.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Elektrotechnika i elektronika, Informatyka w zastosowaniach inżynierskich, Języki programowania

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Definicja procesu, podział procesów nadzorowanych. Rodzaje i podział wielkości fizycznych, geometrycznych i elektrycznych wymagających nadzoru. Metody i środki nadzorowania procesów. Diagnozowanie. Pojęcie wizualizacji procesów oraz obszarów jej zastosowania. Wprowadzenie do systemów SCADA. Omówienie metod tworzenia aplikacji wizualizacyjnych na przykładzie programu Wonderware InTouch. Przedstawienie metod tworzenia aplikacji wizualizacyjnych dla przykładowych procesów w programie InTouch.

Treść laboratoryjna: Zastosowanie i dobór odpowiednich czujników w systemach nadzorowania procesów produkcyjnych: nadzór nad manipulatorem, nadzór nad robotem, detekcja „intruza”, nadzór nad procesem przemysłowym. Zbieranie sygnałów z systemu produkcyjnego. Tworzenie aplikacji wizualizacyjnych dla wybranych procesów produkcyjnych. Zastosowanie PLC we współpracy z systemami nadzoru i wizualizacji procesów produkcyjnych.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma.

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań oraz z wykorzystaniem stanowisk laboratoryjnych. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

 1. Kwiecień R., Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Helion, Gliwice 2013,
 2. Winiecki W.: Graficzne, zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych. Mikom 2001.
 3. Rząsa Mariusz R., Kiczma Bolesław : Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2005,
 4. Nawrocki:W. Sensory i systemy pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,2006,
 5. Podręcznik szkoleniowy Wonderware, In Touch – szkolenie podstawowe, Kraków 1998,
 6. Podręcznik Wonderware, In Touch – opisy funkcji, pól i zmiennych systemowych, Kraków 2000,
 7. Podręcznik Wonderware, In Touch – pierwsze kroki, Kraków 1999,
 8. Taler D. :Pomiar ciśnienia,, prędkości i strumienia przepływu płynu,  Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Wim van de Kamp:  Fülstandmeßtechnik in theorie und praxis, Tedopres, Dongen 1990,
 2. Kosmol J., Sokołowski A., Jemielniak K., Adamczyk Z.: Automatyzacja wytwarzania – monitorowanie ostrza skrawającego, Wydawnictwo Naukowo -Techniczne, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:00)