SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zautomatyzowany transport technologiczny i magazynowanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zautomatyzowany transport technologiczny i magazynowanie
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-09_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką z zakresu transportu wewnętrznego i magazynowania,  ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji tych procesów. Omówienie problematyki opakowań oraz jednostek ładunkowych jako elementów umożliwiających automatyzację. Zapoznanie studentów  z urządzeniami umożliwiającymi automatyzację transportu wewnętrznego i magazynowania – omówienie zasad doboru urządzeń oraz wybranych aspektów ich działania.

Wymagania wstępne

 Informatyka w zastosowaniach inżynierskich,  Automatyka i Robotyka

Zakres tematyczny

Wykład:

Istota logistyki, definicje, geneza, istota zarządzania logistycznego, podejście systemowe i procesowe w logistyce. Charakterystyka i zadania transportu technologicznego. Strategiczne znaczenie transportu wewnętrznego. Opakowania. Jednostki ładunkowe. Systemy wymiarowe opakowań i jednostek ładunkowych. Charakterystyka maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie technologicznym - maszyny zautomatyzowane. Zastosowanie automatycznych wózków transportowych (robokarów) w transporcie magazynowym. Współdziałanie urządzeń w procesach transportowych. Infrastruktura magazynowa, magazyny zautomatyzowane. Automatyzacja procesów transportowych i magazynowych. Urządzenia współpracujące z zautomatyzowanymi magazynami wysokiego składowania. 

Laboratorium:

Projektowanie opakowań i dobór wymiarów jednostek ładunkowych. Wskaźniki eksploatacyjne, jakościowe i logistyczne w procesach zautomatyzowanej manipulacji jednostek ładunkowych: manipulatory, roboty. Określenie objętości przestrzeni roboczej manipulatora pneumatycznego w realizacji funkcji manipulacyjnych. Wyznaczanie podstawowych parametrów wybranych urządzeń transportu bliskiego: podnośniki, podajniki, układnice, przenośniki. Manipulacja ładunkiem w procesach zautomatyzowanej kompletacji jednostek ładunkowych - funkcje i parametry. Wyznaczanie parametrów funkcjonalnych środków składowania ładunków – magazyny,

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową – czasopisma.  Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego egzaminu pisemnego (waga 0.6) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej (waga 0.4).

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Marek Fertsch, Piotr Cypli, Logistyka produkcji. Teoria i praktyka ILiM 2010
 2. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C., Logistyka, CIM, Warszawa 1995
 3. Korzeń Zb., Logistyka w transporcie towarów, 1998
 4. Korzeń Zb., „Logistyczne. systemy  transportu bliskiego i magazynowania” ILiM 2003 
 5. Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik Zapasy i magazynowanie, ILiM 2008 

Literatura uzupełniająca

 1. Logistyka– dwumiesięcznik. 
 2. Logistyka a jakość – dwumiesięcznik
 3. Nowoczesny magazyn - dwumiesięcznik
 4. www.logistyka.net.pl
 5. nm.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:00)