SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-12_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym  celem  realizacji  przedmiotu jest przekazanie wiadomości  z metod i narzedzi służących do właściwej organizacji procesów produkcyjnych. Nabycie wiedzy będącej podstawą do podejmowania właściwych  decyzji  strategicznych  w  procesach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Matematyka, Procesy technologiczne, Podstawy automatyki, Informatyka 

Zakres tematyczny

Wyklad

Metodologia  tworzenia  procesu  wytwórczego  na  podstawie  dokumentacji  technologicznej.  Identyfikacja procesów  produkcyjnych.  Planowanie  zagospodarowania powierzchni  wytwórczej  i  magazynowej. Organizacja przepływów  materiałowych i informacyjnych  w procesie. Dobór urządzeń technologicznych do  realizowanego  procesu.  Zasady  tworzenia  mapy  procesów.  Standaryzacja  pracy  na  stanowiskach technologicznych.  Sterowanie  zasobami  ludzkimi,  kryteria  doboru  liczby  pracowników. Nowoczesne metody organizacji produkcji: szczupła organizacja produkcji, zasada 5S, KAIZEN. 

Laboratorium

Projektowanie harmonogramów procesów wytwarzania. Formowanie przebiegów procesów.  Wybór  realizacji  procesów  wytwarzania  w  zależności  od  skali  produkcji.  Analiza  zdolności produkcyjnej systemu. Wpływ struktury produkcyjno-technologicznej na elastyczność produkcji. Ocena  poziomu  zorganizowania  systemu  wytwarzania.  Usprawnianie  procesów  pomocniczych  w  przedsiębiorstwie.  Organizacja  procesów  pomocniczych  w  przedsiębiorstwie.  Projektowanie potencjału  produkcyjnego  systemu.  Sterowanie  i  planowanie  procesów  produkcyjnych  Analiza możliwości  zastosowania  systemów  planowania  i  sterowania  produkcją.  Analiza  procesów planowania.

 

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny oraz  z wykorzystaniem środków multimedialnych, Dyskusje, analiza przypadków (w niektórych tematach wykładowych). 
Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem metod aktywizujących, 
Aktywność w grupach, współpraca.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego egzaminu pisemnego (waga 0.6) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej (waga 0.4). 

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: obserwacji realizacji ćwiczeń laboratoryjnych  oraz sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: dla wykładu (0.6), dla laboratorium (0.4).

Literatura podstawowa

  1. Wojtasik P., Systemy sterowania produkcją. Kanban., Warszawa 2000r. 
  2. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE 2005 
  3. Womack J.P, Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001r. 
  4. Wróblewski K.J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT, Warszawa 1993r. 

Literatura uzupełniająca

  1. Hamrol A. Matura W., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, PWN 2006 
  2. Lis S., Podstawy projektowania systemu rytmicznej produkcji, PWN 1978r

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:00)