SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-16_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 90 6 72 4,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zbiór materiałów do opracowania pracy magisterskiej, opracowanie analizy literaturowej i podstawowych zagadnień pracy.

Wymagania wstępne

Wiedza z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

Zakres tematyczny

Rodzaje i charakterystyka prac inżynierskich. Zasady wyboru tematu i definiowanie zadania badawczego,
projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego, eksploatacyjnego. Główne składniki pracy inżynierskiej. Literatura
przedmiotu. Opisy bibliograficzne. Ogólne zasady pisarstwa pracy. Oznaczenia rysunków, wzorów, tabel i
stosowanych symboli. Jednostki miar. Etyka w pisaniu pracy. Zasady analizy literatury. Przygotowania
części teoretycznej przyszłej pracy inżynierskiej.
 

Metody kształcenia

Praca z książką, danymi źródłowymi, katalogami, standardami, w Internecie. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trakcje konsultacji z prowadzącym seminarium i zaliczenia przedstawionego opracowania seminaryjnego. Warunkiem zaliczenia jest  ocena aktywności podczas zajęć a także przedstawienie zebranych materiałów i dokonanej ich analizy.

Literatura podstawowa

1. Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.
2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.
3. Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wyd. UWr. Wrocław, 1999.
4. Kmita J., Szkice z teorii poznania naukowego, PWN Warszawa, 1976.
5. Linsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław, 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne,
Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.
3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. Politechnika
Radomska, Radom, 2000.
4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2001.
5. Godziszewski J., Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Politechnika Zielonogórska
Zielona Góra, 2001.
6. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę
dyplomową, Wyd. . WyŜsza Szkoła Zarządzania EDUKACJA" Wrocław, 1999.
7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Wyd. Prywatnej WyŜszej Szkoły Businessu i Administracji
Warszawa, 1994.

8. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac
promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 2
popr., Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1996.
9. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika
Śląska Gliwice, 2001.
10. Pabian A., Gworys W., Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Wyd. Politechnika
Częstochowska, Częstochowa, 1997.
11. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 2 zm. i uzup, Wyd. WyŜsza Szkoła
Bankowa w Poznaniu, Poznań 2000.
12. Rawa T., Metodyka wykonywania inŜynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wyd. Akademia Rolniczo-
Techniczna w Olsztynie, Olsztyn, 1999.
13. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 4 uzup., Wyd. Akademia Ekonomiczna we
Wrocławiu, Wrocław, 2001.
14. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Oficyna wydawnicza "IMPULS" Kraków, 1997.
15. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik, wyd. 2 uzup.,
Wyd. WyŜsza Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa, 1999.
16. Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich,
magisterskich, doktorskich, wyd. 5 zm., Wyd. Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 2000.
17. Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. "śAK" Warszawa,
1995.
18. śółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Akademia Techniczno-Rolnicza
w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 09-05-2017 18:07)