SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Utrzymanie naszyn i urządzeń w stanie zdatności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Utrzymanie naszyn i urządzeń w stanie zdatności
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-11_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć i terminów związanych z utrzymaniem maszyn i urządzeń w stanie zdatności.

Wymagania wstępne

Podstawy eksploatacji maszyn.

Zakres tematyczny

Pojęcia i terminy podstawowe, definicje zdatności i niezdatności, naprawialności, uszkadzalności, resursu, napracowania. Wymuszenia - obciążenia - narażenia. Repetytorium z podstaw probabilistyki i statystyki. Przegląd wskaźników niezawodnościowych dla obiektów naprawialnych. Modele podstawowe identyfikacji typu obciążeń. Przegląd typowych rozkładów stosowanych do opisu własności niezawodnościowych. Konserwacyjność i dyspozycyjność maszyn i urządzeń.  Zasady doboru strategii utrzymania maszyn i urządzeń w stanie zdatności.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, normami oraz indywidualna praca podczas opracowywania zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów przeprowadzanych najmniej raz w semestrze.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen z przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Godziszewski J.:"Badanie niezawodności maszyn i urządzeń", Skrypt WSI, Zielona Góra 1993

2. Jaźwiński J.:"Poradnik niezawodności", Wydawnictwo WEMA, 1987

3. Woropay M.:"Podstawy niezawodnej eksploatacji maszyn", wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1996

Literatura uzupełniająca

1. Dwiliński L.:"Wybrane zagadnienia z jakości i niezawodności wyrobów", Politechnika Warszawska 1997

2. Żółtowski J.:"Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji i niezawodności maszyn", Politechnika Warszawska 2004

3. Kaźmierczak J.:"Eksploatacja systemów technicznych", Politechnika Śląska, Gliwice 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:00)