SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia napraw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia napraw
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-03_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami naprawy podstawowych zespołów i podzespołów pojazdów.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Budowa pojazdów samochodowych

Zakres tematyczny

Wykład: Charakterystyka prac obsługowo-naprawczych. Stanowiska obsługowo-naprawcze. Metody napraw podzespołów samochodowych. Weryfikacja i naprawa poszczególnych podzespołów i zespołów samochodów, tj. silnika, układu kierowniczego, zawieszenia, układu hamulcowego i innych. Wybrane zagadnienia napraw samochodów.

Laboratorium: Technologia naprawy zespołu kadłuba i elementów układu korbowo-tłokowego silnika samochodowego. Technologia naprawy głowicy i grupy zaworowej silnika. Technologia naprawy układu hamulcowego samochodu. Technologia naprawy układu kierowniczego samochodu. Technologia naprawy układu przeniesienia napędu samochodu.

Metody kształcenia

Wykład - z wykorzystaniem środków audiowizualnych; laboratorium - praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną; wytyczne do oceny odpowiedzi na pytania są następujące:

  • na ocenę 5 - odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu,
  • na ocenę 4 - odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne lub z nieznacznymi błędami,
  • na ocenę 3 - odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów, itp.,
  • na ocenę 2 - student nie rozumie pytania, nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi.

Laboratorium - ocena jest określona na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Adamiec P. i inni – Technologia napraw pojazdów samochodowych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
  2. Uzdowski M. i inni – Eksploatacja techniczna i naprawa samochodów. WKiŁ, Warszawa 2003.
  3. Trzeciak K. – Diagnostyka samochodów osobowych. WKiŁ, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

- książki z serii dotyczącej napraw różnych samochodów

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 16-05-2017 10:50)