SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-17_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 15
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest końcowe przygotowanie studenta do pracy w zawodzie.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe

Zakres tematyczny

Opracowanie pracy inżynierskiej wg karty pracy dyplomowej. Praca składa się z zagadnień teoretycznych (przegląd literatury naukowej i technicznej) oraz pracy własnej (przedstawienie metodyki badań, wyników badań, opracowanie konstrukcji wyrobu, technologii produkcji wyrobu, zagadnień automatyzacji produkcji, technologii eksploatacji maszyny itp.). Do obrony powinna być opracowana prezentacja pracy.

Metody kształcenia

Praca z książką, danymi źródłowymi, katalogami, standardami, w Internecie. Samodzielna lub zespołowa praca w laboratoriach i pracowniach komputerowych. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przyjęcie pracy przez promotora.

Literatura podstawowa

 1. Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.
 2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.
 3. Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wyd. UWr. Wrocław, 1999.
 4. Kmita J., Szkice z teorii poznania naukowego, PWN Warszawa, 1976.
 5. Linsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław, 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.
 3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. Politechnika Radomska, Radom, 2000.
 4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Wyd.Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2001.
 5. Godziszewski J., Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Zielona Góra, 1987.
 6. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyd. . Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA" Wrocław, 1999.
 7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji Warszawa, 1994.
 8. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 2 popr., Wyd.Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1996.
 9. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001.
 10. Pabian A., Gworys W., Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 1997.
 11. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 2 zm. i uzup, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2000.
 12. Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wyd.Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn, 1999.
 13. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 4 uzup., Wyd.Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2001.
 14. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?,Oficyna wydawnicza "IMPULS" Kraków, 1997.
 15. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik,wyd. 2 uzup., Wyd.Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa, 1999.
 16. Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich,wyd. 5 zm., Wyd. Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 2000.
 17. Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. "ŻAK" Warszawa, 1995.
 18. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:01)