SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zasilanie i napędy elektryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zasilanie i napędy elektryczne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-10_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z eksploatacją urządzeń i napędów elektrycznych. W szczególności zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami dotyczącymi zasilania, budowy oraz efektywnej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i napędów elektrycznych stosowanych w górnictwie.

Wymagania wstępne

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, automatyki. Podstawowa wiedza z zakresu praw (m.in. prawo Ohma, prawa Kirchoffa) i zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych prądu stałego i przemiennego, w tym  w obwodach trójfazowych.

Zakres tematyczny

Wykład:

Wymagania dotyczące specjalnych układów zasilania. Parametry sieciowych układów zasilania , spadki napięć i ich wpływ na pracę odbiorników. Warunki środowiskowe wpływające na budowę i możliwość stosowania urządzeń elektrycznych. Zagrożenie wybuchowe stwarzane przez urządzenia elektryczne, stopnie ochrony IP.Cieplne działanie prądu elektrycznego. Przeciążenia i zwarcia, ich przyczyny i skutki. Ograniczanie skutków zwarć. Bezpieczniki topikowe, zabezpieczenia nadprądowe. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka, prądy i napięcia dopuszczalne. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa. Ochrona przy uszkodzeniu -samoczynne wyłączenie zasilania, urządzenia II klasy ochronności. Wyłączniki różnicowoprądowe. Podstawowe elementy budowy sieci zasilających układów napędowych. Rozruszniki kopalniane, przewoźne stacje transformatorowe. Budowa i zastosowanie kabli elektroenergetycznych i przewodów oponowych. Właściwości ruchowe maszyn elektrycznych i górniczych układów napędowych. Silniki asynchroniczne pierścieniowy i klatkowy - budowa, charakterystyki mechaniczne, rozruch, regulacja prędkości obrotowej.

Laboratorium:

Środki ochrony przed porażeniem. Zabezpieczenia nadprądowe w instalacjach niskonapięciowych. Górnicze napędy elektryczne. Kopalniane łączniki niskonapięciowe. Kopalniane rozdzielnice SN i stacje transformatorowe. Górnicze kable i przewody oponowe.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny oraz z użyciem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową.

Praca indywidualna i zespołowa studentów podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywna ocena z części wykładowej - kolokwium zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

1. Gawor P.: Urządzenia elektroenergetyczne w górnictwie. Wydaw. Pol. Śląskiej, Gliwice, 2011.

2. Krasucki F.: Elektryfikacja podziemnych zakładów górniczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1998.

3. Krasucki F. (red.): Laboratorium z urządzeń elektrycznych w górnictwie. Skrypt Politechniki Śląskiej nr 1289.1.

4. Paca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 204.

5. Latek W.: Zarys maszyn elektrycznych. WNT, Warszawa,1987

 

Literatura uzupełniająca

1. Grzbiela Cz., Machowski A.: Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle. Wydawn. „Śląsk" 2002.

2. Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Żygadło (ostatnia modyfikacja: 12-05-2017 09:51)