SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Normatywy prawne w górnictwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Normatywy prawne w górnictwie
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-14_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z prawem górniczym. Omówienie rodzajów unormowań w górnictwie oraz obszarów normalizacji. Zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności górniczej i technicznej w górnictwie, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa techniki, ochrony środowiska naturalnego oraz ludzi.

Wymagania wstępne

Zarządzanie środowiskiem i ekologia, Ochrona własności intelektualnej.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

Rola regulacji prawnych i norm w górnictwie i w technice. Podstawowa terminologia z zakresu prawa górniczego. Podstawowe przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i praw majątkowych. Prawo w technice a normy techniczne stosowane w górnictwie. Normalizacja i oznaczenia w górniczych maszynach elektrycznych i urządzeniach wykonawczych– wybrane zagadnienia. Normy jakościowe ISO 9000, Normy branżowe – omówienie i interpretacja.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową – czasopisma.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego (waga=0.6) oraz semestralnej pracy kontrolnej (waga=0.4) dotyczącej zagadnień normalizacji w technice lub prawa patentowego.

Literatura podstawowa

 1. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)
 2. Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
 3. JANKOWSKA E., WIĘCEK E., Ocena narażenia zawodowego na pył, CIOP Warszawa,
 4. www.ciop.pl/6580.html
 5.  MACIEJEWSKA A., Konsekwencje zdrowotne narażenia zawodowego na krystaliczną krzemionkę, Seminarium Ochrona pracowników przed skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej, Wrocław 2011.
 6. SKOWROŃ J., Ustalanie wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego w UE – zalecenia SCOEL dla wolnej krystalicznej krzemionki, Seminarium Ochrona pracowników przed skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej, Wrocław 2011.
 7. WIĘCEK E., Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, CIOP, Warszawa 2011.
 8. PN-N-18002: 2000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego.

Literatura uzupełniająca

Rozporządzenia

 1. Dz. U. 2003 nr 72 poz. 655
 2. Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1169
 3. Dz.U. 2006 nr 124 poz. 863
 4. Dz.U. 2010 nr 126 poz. 855
 5. Dz. U. 2002 nr 109 poz. 961
 6. Dz.U. 2004 nr 24 poz. 213
 7. Dz.U. 2007 nr 106 poz. 726
 8. Dz. U. 2002 nr 109 poz. 962
 9. Dz. U. 2004 nr 24 poz. 212
 10. Dz. U. 2002 nr 96 poz. 858
 11. Dz. U. 2004 nr 222 poz. 2255
 12. Dz.U. 2007 nr 106 poz. 725

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2017 13:01)