SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przetwarzanie, identyfikacja i analiza sygnałów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przetwarzanie, identyfikacja i analiza sygnałów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-P-05_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu modelowania i identyfikacji układów mechatronicznych oraz wstęp do analizy sygnałów. Celem jest także uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu zastosowania, analizy i wykorzystania sygnałów.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Elektrotechnika i Elektronika, Automatyka i Robotyka

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Podstawowe określenia i definicje. Eksperyment w procesie identyfikacji,  eksperyment czynny i bierny Teoria próbkowania, reprezentacje dyskretne. Analiza sygnałów w dziedzinie czasu. Analiza układów dynamicznych, filtracja. Elementy teorii rozpoznawania obrazów. Statystyczna teoria sygnałów. Analiza sygnałów w dziedzinie czasu, teoria korelacji, analiza regresji, teoria spektralna. Modele sygnałów losowych. Identyfikacja systemów przetwarzania w warunkach losowych, metody najmniejszych kwadratów, metody największej wiarygodności, metody funkcji korelacji, metody gęstości spektralnej, aproksymacja stochastyczna. Weryfikacja systemów przetwarzania, weryfikacja wyników interpretacji danych.

Treść laboratoryjna:
Badanie przetworników A/C i C/A, właściwości komputerowych torów pomiarowych. Ilustracja twierdzenia o próbkowaniu. Przejmowanie danych pomiarowych do bazy danych, arkusza kalkulacyjnego. Wyznaczanie charakterystyk spektralnych, korelacji, histogramów w pakietach komputerowych, wpływ funkcji okna: sygnały okresowe, impuls prostokątny, sygnały pseudolosowe. Filtry cyfrowe, badanie filtrów IIR. Filtry FIR, filtry adaptacyjne (realizacja w procesorze sygnałowym, zmiennoprzecinkowym). Podstawowe zagadnienia przetwarzania obrazów, FFT (2 wymiarowe).

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy
czym wagi wynoszą odpowiednio: dla wykładu (0.6), dla laboratorium (0.4).

Literatura podstawowa

  1. Wojciechowski J., Sygnały i systemy, WKiŁ, Warszawa 2008r.
  2. Zieliński, T. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKiŁ, Warszawa 2006.
  3. Mańczak K.: Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych. PWN, Warszawa 1983.
  4. Soderstrom T., Stoica P.: Identyfikacja systemów. PWN, Warszawa 1997.
  5. Eykhoff P.: Identyfikacja w układach dynamicznych. PWN, Warszawa 1980.
  6. Heimann B., Gerth W., Popp K., Mechatronika. Komponenty metody przykłady, PWN, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Kaczorek T. – Teoria sterowania i systemów, PWN, Warszawa 1993r.
  2. Craig J. J. – Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie, WNT, Warszawa 1993r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki (ostatnia modyfikacja: 06-06-2018 12:13)