SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Układy sterowania w automatyce przemysłowej-PLC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Układy sterowania w automatyce przemysłowej-PLC
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-P-08_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 0 0 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z układami sterowania cyfrowego, z rodzajami sygnałów i przetworników, ze sterownikami logicznymi PLC w tym z ich architekturą i programowaniem, a także z aplikacjami przemysłowymi.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Elektrotechnika i Elektronika, Automatyka i Robotyka, Metrologia i Systemy Pomiarowe

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:
Wprowadzenie do układów sterowania cyfrowego. Kwantowanie i modulacja impulsów. Sterowanie cyfrowe. Przetworniki analogowo - cyfrowe. Impulsator, ekstrapolator. Opis układów dynamicznych za pomocą równań różnicowych. Transformata Z. Transmitancja dyskretna. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe. Dyskretna transmitancja układu otwartego i zamkniętego. Dyskretna transmitancja uchybowa. Dyskretyzacja transmitancji układu ciągłego. Architektura sterowników. Regulatory cyfrowe i sterowniki. Programowanie sterowników. Przykłady aplikacji przemysłowych.

Treść laboratoryjna:
Praca z systemami programowania i testowania sterowników: Logo Siemens, VersaPro, Quick: programowanie w językach LD, FBD, IL.  Programowanie sterowników w trybie offline i online. Testowanie funkcji logicznych oraz pracy modułów wyjściowych sterowników - praca z trenażerami PLC Siemens.
Sterowanie pracą urządzeń manipulacyjnych i wykonawczych z wykorzystaniem PLC.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma
Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem stanowisk dydaktycznych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Broel - Plater B., Układy wykorzystujące sterowniki PLC, PWN, Warszawa 2008,
 2. Budnicki Z., Teoria i algorytmy sterowania, WN PWN, Warszawa 2002,
 3. Górecki H., Algorytmy i programy sterowania, WNT, Warszawa, 1980,
 4. Kaczorek T., Teoria starowania i systemów, WNT, Warszawa, 1999,
 5. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2006.
 6. K. Ogata, Metody przestrzeni stanów w teorii sterowania, WNT, Warszawa 1974,
 7. Seta Z.: Wprowadzenie do teorii zagadnień sterowania, wykorzystanie programowalnych sterowników logicznych, MIKOM, Warszawa 2002,
 8. Świder J. Zdanowicz R., Baier A., Kost G., Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych: układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem logicznym(PLC), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008,

Literatura uzupełniająca

 1. Control Engineering – czasopismo,
 2. Napędy i sterowanie – czasopismo,
 3. Werewka Jan: Programowanie sprzętu komputerowego dla automatyków, skrypt AGH, Kraków 1998,
 4. Wróbel Zygmunt, Sapota Grzegorz: Sterowniki programowalne - laboratorium, WUŚ, Katowice 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 08-05-2018 09:24)