SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieci przemysłowe i systemy czasu rzeczywistego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieci przemysłowe i systemy czasu rzeczywistego
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-P-11_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami sieci przemysłowych z ich architekturą, z zastosowaniami i zadaniami, z przesyłaniem danych w czasie rzeczywistym, z komunikacją w sieciach, rozwiązaniami sprzętowymi, a także z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego, ze stosowanymi protokołami oraz efektywnością sieci przemysłowych.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Elektrotechnika i Elektronika

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:
Wymagania stawiane systemom czasu rzeczywistego: synchroniczne wykonanie zadań, praca wielozadaniowa, synchronizacja i komunikacja zadań, zdarzenia czasowe. Systemy rozproszone, systemy czasu rzeczywistego. Ewolucja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego. Rozproszony system przemysłowy. Rozproszony system operacyjny. Systemy operacyjne iRMX88 i iRMX86, OS-9, QNX. Sieci przemysłowe, architektura sieci. Warstwa fizyczna. Warstwa liniowa - łącza danych. Sieć Profibus. Profibus DP. Dystrybucja funkcji. Struktura  hierarchiczna systemu rozproszonego. Determinizm protokołów w dostępie do warstwy fizycznej. Kolizje i arbitraż. Sprawność i przepustowość, efektywność sieci przemysłowych. Typowe obszary zastosowań. Serwisowanie. Tendencje rozwojowe.
Treść projektowa:
Systemy sterowania PLC w sieciach przemysłowych Profinet. Systemy sterowania PLC w sieciach przemysłowych Profibus. Systemy sterowania PLC w sieciach przemysłowych Fieldbus. Zastosowanie sieci przemysłowych w pneumatyce. Projektowanie struktury sieci przemysłowych dla wybranych procesów automatyzujących systemy transportowe, systemy wytwarzania i współpracujące z nimi systemy nadzorujące.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Projekt – metody: problemowa, analiza przypadku, burza mózgów. Praca indywidualna lub zespołowa w trakcie realizacji zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Lal K, Rak T., Orkisz K.: RTLinux: system czasu rzeczywistego, Wydaw. Helion,2003,
  2. Sacha K., Systemy czasu rzeczywistego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006,
  3. Szmuc T.: Modele i metody inżynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2001,
  4. Solnik W., Zajda Z., Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Solnik W., Zajda Z., Komputerowe sieci przemysłowe UM-Telway i magistrala rozszerzenia TSX, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki (ostatnia modyfikacja: 06-06-2018 11:53)