SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja procesów przemysłowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja procesów przemysłowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-P-14_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
  • dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem realizacji przedmiotu wiadomości: z zakresu strategicznych decyzji produkcyjnych umiejętności: podejmowania właściwych decyzji strategicznych w procesach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Matematyka, Procesy technologiczne, Podstawy automatyki, Informatyka

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych. Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Aktywność w grupach, współpraca,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej.

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: .dla wykładu (0.6), dla laboratorium (0.4).

Literatura podstawowa

  1. Wojtasik P., Systemy sterowania produkcją. Kanban., Warszawa 2000r.
  2. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE 2005
  3. Womack J.P, Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001r.
  4. Wróblewski K.J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT, Warszawa 1993r.

Literatura uzupełniająca

  1. Hamrol A. Matura W., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, PWN 2006
  2.   Lis S., Podstawy projektowania systemu rytmicznej produkcji, PWN 1978r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 10-09-2018 21:37)