SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii
Kod przedmiotu 06.2-WI-INFP-BP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1.     poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w Laboratoriach.

2.     Poznanie metod i kryteriów oceny zagrożenia i narażenia w miejscu pracy oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami.

3.     Studenci są  zapoznawani z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Wymagania wstępne

Podstawy Elektrotechniki

Zakres tematyczny

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Działanie prądu elektrycznego na człowieka. Wpływ rodzaju prądu na skutki rażenia. Wartości progowe. Zmiany w organizmie. Ochrona przeciwporażeniowa. Układy sieciowe. Rodzaje  i środki ochrony przeciwporażeniowej. Zakres i metodyka badania ochrony przeciwporażeniowej. Zagrożenia związane z występowanie elektryczności statycznej. Zapobieganie elektryczności statycznej. Ładunki elektrostatyczne na człowieku. Użytkowanie urządzeń elektrycznych. Ochrona przed porażeniem w instalacji elektrycznej sieci komputerowej. Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego. Ochrona przeciwprzepięciowa. Urządzenia elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem. Warunki dopuszczenia urządzeń do stosowania. Europejski system oceny wyrobów i usług. Pierwsza pomoc.
 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z użyciem środków multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W skład oceny końcowej wchodzą: ocena z kolokwium z wagą 80%; ocena z aktywności na zajęciach z wagą 20%.

Literatura podstawowa

  1. Strojny J. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych AGH, Kraków, 2003.
  2. Matula E., Sych M. Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle, WNT Warszawa 1980.
  3. Prawo Energetyczne, URE, www.gip.pl, Warszawa 2004
  4.  Nauka o pracy, Bezpieczeństwo, Higiena i Ergonomia, Multimedialny Pakiet Edukacyjny dla Uczelni Wyższych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy 2010.

Literatura uzupełniająca

  Edward Musiał, Komentarze do PN-HD 60-364, SEP COSiW

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:38)