SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka
Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Lidia Najder-Kozdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest zapoznanie studenta z metodologią opisu zjawisk fizycznych i metodami  matematycznymi stosowanymi w różnych działach fizyki.

Wymagania wstępne

Znajomość fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, zaliczony kurs z analizy matematycznej i algebry z I semestru.

Zakres tematyczny

Elementy mechaniki klasycznej: Elementarne pojęcia rachunku wektorowego: układ współrzędnych, działania na wektorach, iloczyn skalarny i wektorowy. Podstawy rachunku macierzowego. Ruch jednowymiarowy: (prędkość średnia i chwilowa, przyspieszenie, spadek swobodny ciał) - pojęcie pochodnej funkcji i jej zastosowanie w fizyce. Ruch na płaszczyźnie: (rzut ukośny, rzut poziomy, ruch jednostajny po okręgu, ruch względny). Dynamika punktu materialnego: (zasady dynamiki Newtona, tarcie, siły w ruchu po okręgu, siły bezwładności), praca i energia, zasada zachowania energii, zasada zachowania pędu dla punktu materialnego i układu ciał. Grawitacja: prawo powszechnego ciążenia, masa bezwładna i masa grawitacyjna, pole grawitacyjne, ruch planet i satelitów (prawa Keplera, prędkości kosmiczne). Elementy akustyki: ruch drgający (fale dźwiękowe, wrażenie słuchowe, zjawisko Dopplera). Elementy elektryczności: oddziaływania elektryczne, prawo Coulomba, pole elektryczne, prawo Ohma, łączenie oporów i źródeł napięcia, prawa Kirchoffa. Elementy optyki: prawo odbicia i załamania światła, zwierciadła, soczewki, pryzmat i płytka płaskorównoległościenna, przyrządy optyczne (lupa, mikroskop, oko). Elementy fizyki współczesnej (atom wodoru, promieniowanie ciał, efekt fotoelektryczny). Wstęp do mechaniki kwantowej: postulaty mechaniki kwantowej, równanie Schrodingera.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe, w ramach których studenci analizują i rozwiązują zadania ilustrujące treść wykładu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego, obejmującego cały materiał.

Ćwiczenia – Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie kolokwium obejmującego przerabiany materiał (na ocenę dostateczną należy uzyskać 50% możliwych punktów).

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50% (średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń)

 

Literatura podstawowa

  1. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Postawy fizyki, tomy 1–2, Mechanika klasyczna, PWN, 2005
  2. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Postawy fizyki, tom 3 – Elektryczność, magnetyzm, PWN, 2005
  3. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Postawy fizyki, tom 4 – Fale elektromagnetyczne, optyka, teoria względności, PWN, 2005
  4. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Postawy fizyki, tom 5 – Fizyka kwantowa, fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa, PWN, 2005

Literatura uzupełniająca

 

  1. Massalski J. Massalska M., Fizyka dla Inżynierów, T.1, WNT, 2013
  2. Massalski J., Fizyka dla Inżynierów, T.2, Fizyka współczesna, WNT, 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 13:51)