SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logika dla informatyków - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logika dla informatyków
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-LdI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z podstawami algebry Boole’a i rachunku zdań,
 • zapoznanie studentów z metodami dowodzenie tautologii,
 • zapoznanie studentów z wykorzystaniem logiki i teorii mnogości w informatyce.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Rachunek zdań. Składnia i semantyka. Pojęcie tautologii. Metody dowodzenia tautologii. Prawa rachunku zadań.

Zbiór i elementy zbioru. Definiowanie zbiorów. Podzbiory. Równość zbiorów. Operacje na zbiorach. Prawa teorii zbiorów i

sposoby ich dowodzenia.

Produkt kartezjański. Relacje. Rodzaje relacji. Operacje na relacjach i sposoby ich sprawdzania. Zastosowanie pojęcia relacji w informatyce.

Algebra Boole’a. Funkcje logiczne. Minimalizacja funkcji logicznych. Metody reprezentacji funkcji logicznych (BDD). Badanie spełnialności funkcji logicznych.

Logika i teoria mnogości w informatyce

Elementy logiki symbolicznej i rachunku sekwentów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Ćwiczenia: ćwiczenia praktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Ćwiczenia – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z pisemnych sprawdzianów tematycznych.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%
 

Literatura podstawowa

 1. Huzar Z.: Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007.
 2. Ross K.A., Wright Ch.R.B.: Matematyka dyskretna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006 (rozdz. 1, 2, 3,10).
 3. Ławrow I.A, Maksimowa Ł.R: Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
 4. Ben Ari M.: Logika matematyczna w informatyce, WNT, Warszawa, 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Papadimitriou H.: Złożoność obliczeniowa, WNT, Warszawa, 2002 (cz. 2 Logika).
 2. Tiuryn J.: Wstęp do teorii mnogości i logiki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, 1998 (podręcznik internetowy).
 3. Majewski W.: Układy logiczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:38)