SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technika eksperymentu I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technika eksperymentu I
Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-TE1
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z etapami planowania i prowadzenia eksperymentów
  • ukształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie prowadzenia eksperymentów oraz opracowywania i dokumentowania wyników eksperymentów
  • uświadomienie studentom miejsca i roli eksperymentu w rozwoju nauki i techniki

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Informacja i jej pozyskiwanie oraz przetwarzanie. Informacja jako podstawowy czynnik rozwoju cywilizacyjnego współczesnego społeczeństwa, społeczeństwo informacyjne. Eksperyment jako podstawowy sposób pozyskiwania informacji o obiekcie, zjawisku lub procesie. Podstawowe pojęcia teorii informacji.

Elementy teorii eksperymentu. Planowanie eksperymentu. Ogólne zasady i procedury prowadzenia eksperymentu. Znaczenie modelowania matematycznego w technice eksperymentu. Pomiar jako podstawowy element techniki eksperymentu.

Ogólna charakterystyka i podstawowe elementy systemów zbierania informacji pomiarowej. Powiązania systemów zbierania informacji z teleinformatycznymi systemami przetwarzania informacji i komputerowymi systemami sterowania.

Analiza i opracowanie wyników eksperymentu. Błędy i niepewności pomiarowe. Źródła błędów. Podział błędów pomiaru. Obliczanie błędów systematycznych przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich. Model matematyczny i obliczanie błędów przypadkowych. Eliminacja błędów nadmiernych. Analiza niepewności wyniku pomiaru. Formowanie wyniku pomiaru. Łączenie wyników pomiarów. Dokumentowanie wyników eksperymentu.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny

laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocen z kolokwium prowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

  1. Chwaleba A, Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2009
  2. Jaworski J., Morawski R., Olędzki J.: Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu, WNT,Warszawa, 1992
  3. Skubis T.: Podstawy metrologicznej interpretacji wyników pomiarów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004
  4. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca

  1. Barzykowski J. i inni: Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane, WNT, Warszawa 2002

.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:38)