SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Czajkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z zasadami pisania programów na platformie Java,
- ukształtowanie umiejętności tworzenia samodzielnych i sieciowych aplikacji w języku Java.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Programowanie obiektowe

Zakres tematyczny

Podstawy programowania w języku Java: typy danych, operatory, instrukcje sterujące, klasy, pakiety, interfejsy, obsługa wyjątków, wykonywanie działań na łańcuchach znaków, klasy usługowe, strumienie wejścia i wyjścia, graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie obrazów 2D.
Zaawansowane programowanie w języku Java 8: wielowątkowość, kolekcje, strumienie dla kolekcji, programowanie aplikacji sieciowych, połączenia do baz danych JDBC, obiekty rozproszone, komponenty Java Beans, bezpieczeństwo, internacjonalizacja, metody macierzyste, mechanizm refleksji.
Tworzenie aplikacji sieciowych: programowanie aplikacji sieciowych z wykorzystaniem gniazd sieciowych, architektura klient-serwer, implementacja serwerów, identyfikacja zasobów sieciowych. Tworzenie interfejsów graficznych GUI z wykorzystaniem bibliotek AWT, SWING i JFC.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Metody weryfikacji - wykład: egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawdzian praktyczny.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

1) Cooper J.W.: Java - wzorce projektowe, Helion, 2001.
2) Eckel B.: Thinking in Java, Helion, Warszawa, 2002.
3) Horstmann C.S., Cornell G.: Core Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie drugie. Helion, Gliwice, 2005.

Literatura uzupełniająca

1) Lis. M.: Praktyczny kurs Java, Wydanie II, Helion, Gliwice, 2004.
2) McGovern M.: Java Web Services Architecture, Morgan-Kaufman, 2003.
3) Naughton P.: Podręcznik języka programowania Java, Nakom, Poznań 1999.
4) Short S.: Zastosowanie XML do tworzenia usług internetowych na platformie Microsoft.net, Microsoft Press, Warszawa, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Czajkowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 13:48)