SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski II/Język niemiecki II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski II/Język niemiecki II
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JA/JN2
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Bąk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B1 wg. Europejskieg Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Ukształtowanie wśród studentów świadomości o wadze poprawności językowej i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego. Opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych – zarówno w języku mówionym jak i pisanym. Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia korespondencji w języku formalnym.

Ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego (ESP) niezbędnej dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej w trakcie bądź po ukończeniu studiów.

Wymagania wstępne

Język Angielski I - znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie A2+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z informatyką z takich dziedzin tematycznych jak:

·          Język Java i technologie Web

·          Grafika komputerowa

·          Programowanie obiektowe

·          Systemy dyskretne

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda komunikacyjna nauczania języka angielskiego, praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen (minimum 60%) z kolokwiów przeprowadzonych 2 razy w semestrze, przedstawienie krótkiej wypowiedzi (3 min) na temat związany z kierunkiem studiów oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

D. Hill, English for Information Technology 2, Pearson Education Limited, 2012

Literatura uzupełniająca

1. Christina Latham-Koenig, C. Oxenden, Paul Seligson, English File Pre-Intermediate 3rd Edition, Oxford  University Press, 2012

2.  A.Clare, J.J. Wilson, SpeakOut Pre-Intermediate, Pearson Education Limited, 2011

3. M. Swan, C. Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

4. R. Murphy, English Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge University Press, 2012

5. Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre, Professional English in Use ICT, Cambridge University Press,   2007

6. Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron’s Educational Series, Inc., 2009

7. Słownik Informatyczny polsko - angielski, angielsko - polski, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Jolanta Bąk (ostatnia modyfikacja: 25-04-2017 23:15)