SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy operacyjne II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne II
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-SO2
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Kamil Mielcarek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ogólną charakterystyką systemów operacyjnych. Zapoznanie studentów ze specyfiką budowy i pracy z systemem UNIX. Ukształtowanie wśród studentów zdolności wykorzystania mechanizmów i narzędzi systemu UNIX. Ukształtowanie umiejętności programowania w języku powłoki oraz podstawowych zasad administracji systemem UNIX.

Wymagania wstępne

Systemy operacyjne I

Zakres tematyczny

Pojęcie systemu operacyjnego. Cechy wspólne systemów. Podstawowe pojęcia. Budowa systemu. Podłączanie się do systemu. Podstawowe pliki konfiguracyjne.

Praca w systemie wielodostępnym. Komunikacja między użytkownikami. Poczta elektroniczna.

Podstawy systemu plików. Pojęcie ścieżki względnej i bezwzględnej. Nazwa pliku, maska nazwy i metaznaki. Podstawowe polecenia operujące na plikach. Dowiązanie (link). Układ typowego drzewa katalogów.

Położenie ważniejszych plików systemowych.

Proste przetwarzanie plików. Wyświetlanie zawartości plików tekstowych. Prawa dostępu. FTP

Program edycji plików tekstowych vi. Polecenia. Komenda find.

Programy powłoki. Pliki konfiguracyjne użytkownika. Zmienne środowiskowe. Wyświetlanie i ustawianie wartości zmiennych.

Strumienie i potoki danych. Przekierowywanie strumieni. Potoki

Filtry. Wyrażenia regularne.

Programowanie w języku powłoki. Instrukcja test. Instrukcja warunkowa. Pętle i wybory. Funkcje.

Zaawansowane przetwarzanie plików tekstowych. Edytor strumieniowy sed. Filtr tekstowy awk. Inne.

Wielozadaniowość w systemie. Procesy.

System XWindow. Praca z systemem XWindow. Standardowe parametry.

Administracja systemem.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej ocen z kolokwium zaliczeniowego na końcu semestru.

Składowe oceny końcowej = wykład 50% + laboratorium 50%

Literatura podstawowa

1. Pratta S., Martin D.: Biblia systemu UNIX V, LT&P, Warszawa 1994.

2. Marczyński J.: Unix: użytkowanie i administracja, Helion, 2000.

3. Armstrong J., Taylor D.: UNIX dla każdego, Helion, 2000

Literatura uzupełniająca

1. Lal K., Rak T.: Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady, Helion, Gliwice, 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:38)