SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski IV/Język niemiecki IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JA/JN4
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Bąk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Ukształtowanie wśród studentów świadomości o wadze poprawności językowej i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego. Opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych – zarówno w języku mówionym jak i pisanym. Ukształtowanie umiejętności tworzenia oraz przeprowadzania prezentacji multimedialnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki.

Ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego (ESP) niezbędnej dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej w trakcie bądź po ukończeniu studiów.

Wymagania wstępne

Język Angielski III - z najomość języka angielskiego ogólnego na poziomie B1+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zakres tematyczny

Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z informatyką z takich dziedzin tematycznych jak:

           •  Zasady i metody przeprowadzania prezentacji multimedialnej

           •  Ubieganie się o pracę - pisanie CV, listu motywacyjnego (m.in. stanowisko grafika komputerowego, administratora sieci, programisty) oraz uczestniczenie w rozmowie 

              kwalifikacyjnej

           •  Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym

           •  Systemy wbudowane

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda komunikacyjna nauczania języka angielskiego, praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny (minimum 60%) z egzaminu pisemnego i ustnego, przedstawienie 15 minutowej prezentacji multimedialnej związanej z pracą dyplomową oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

1.      Santiago Remacha Esteras. Infotech – English for Computer Users, 4th edition, Cambridge University Press, 2009

2.      Marion Grussendorf, English for Presentations, Oxford University Press, 2007

Literatura uzupełniająca

1.     Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron’s Educational Series, Inc., 2009

2.     A.Clare, J.J. Wilson, SpeakOut Intermediate, Pearson Education Limited, 2011

3.     Jon Marks, Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology, A&C Black, London, 2007

4.     Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2005

5.     Santiago Remacha Esteras, Professional English in Use ICT, Cambridge University Press, 2007

6.     Francis Botto, Dictionary of e-Business, John Wiley &Sons, LTD, 2003

7.     Mark Foley, Diane Hall, MyGrammarLab Intermediate, Pearson Education Limited, 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Jolanta Bąk (ostatnia modyfikacja: 25-04-2017 23:24)