SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania
Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-KWP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowych systemów pomiarowych z zastosowaniem specjalizowanych graficznych środowisk programowych
  • Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie programowania w środowiskach LabWindows/CVI i LabVIEW

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Technika eksperymentu

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do techniki wirtualnych przyrządów pomiarowych. Podstawowe definicje.

Charakterystyka zintegrowanych graficznych środowisk programowych do projektowania oprogramowania wirtualnych przyrządów pomiarowych i systemów pomiarowych.

Podstawy projektowania w środowisku LabWindows. Techniki projektowania graficznego interfejsu użytkownika. Generacja kodu programu. Metody projektowania oprogramowania: funkcje callback i obsługa zdarzeń w pętlach. Proces debugowania programów.

Właściwości i programowa obsługa obiektów graficznego interfejsu użytkownika.

Charakterystyka wybranych funkcji analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych.

Automatyczne tworzenie raportów.

Tworzenie wersji wykonywalnych i pakietów dystrybucyjnych programów.

Podstawy projektowania w środowisku LabVIEW. Koncepcja graficznego języka programowania G.

Podstawy programowania w graficznym języku programowania G – typy danych, struktury programowe, operacje na tablicach i łańcuchach znakowych, programowanie hierarchiczne, zmienne lokalne i globalne.

Metody obsługi graficznego interfejsu użytkownika z zastosowaniem zdarzeń (event-driven) i cyklicznego przeglądania stanu obiektów (polling).

Charakterystyka funkcji bibliotecznych przeznaczonych do analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych. Technologia Express.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

 

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 60%

Literatura podstawowa

  1. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997
  2. Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2005.
  3. Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych, MIKOM, Warszawa, 2001.
  4. Tłaczała W.: Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa, 2002

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2017 10:37)