SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym
Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-ZPPI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z procedurami realizacji i zarządzania projektem informatycznym o charakterze przemysłowym.

Zapoznanie z zasadami projektowania oprogramowania dla programowalnych sterowników logicznych na przykładzie urządzeń i oprogramowania firmy SIEMENS.

Zapoznanie z procedurami realizacji i dokumentowania projektu z branży IT.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Elementy zarządzania projektami. Przygotowanie do prowadzenia dokumentacji projektu. Planowanie projektu. Harmonogramowanie przedsięwzięcia. Budowanie zespołu projektowego. Zarządzanie procesem realizacji projektu.

Podstawy programowania sterowników PLC w języku LAD.  Elementy podstawowe i zaawansowane języka. Przykłady realizacji prostych zadań sterowania.

Realizacja zadań sterowania dyskretnego w języku LAD wg normy IEC-61131-3.

Projektowanie programów dla sterowników z wykorzystaniem zaawansowanych elementów języka i funkcji technologicznych sterownika PLC.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu na końcu semestru.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład 50% + laboratorium 50%

Literatura podstawowa

  1. Legierski T., Kasprzak J., Hajda J., Wyrwał J.: Programowanie sterowników PLC, Wyd. Prac. Komp. J. Skalmierskiego, Gliwice 1998.
  2. Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo BTC, 2008.
  3. Stanisław F.: Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2010 .
  4. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, HELION, Gliwice, 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Kwaśniewski J.: Sterowniki SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2013.
  2. Górski J.: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa, 2000.

    .

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz (ostatnia modyfikacja: 21-04-2017 11:08)