SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna
Kod przedmiotu 15.9-WI-INFP-KI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Pławiak-Mowna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie wybranych zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej. Zapoznanie z rolą komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz elementami pracy w grupie. Przygotowanie do autoprezentacji, prezentacji poglądów, wystąpień publicznych oraz kontaktów branżowych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Komunikacja. Komunikacja werbalna, niewerbalna, pisemna. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. Warunki skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem lub kontrahentem. Autoprezentacja – zasady skutecznej autoprezentacji, autoprezentacja w miejscu pracy. Asertywność i praktyczne zastosowanie zachowań asertywnych.

Zespół. Zespoły w środowisku pracy. Role zespołowe. Etapy rozwoju zespołu. Komunikacja w zespole. Problemy zespołu.

Efektywne i nieefektywne wzorce zachowań.

 

Metody kształcenia

wykład problemowy, dyskusja, studium przypadku, gry dydaktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań, przewidzianych do realizacji w ramach programu oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu.

Składowe oceny końcowej = wykład: 100%

 

Literatura podstawowa

  1. Balbin R. M.: Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2003.
  2. Puszcz H., Dąbrowski Ł., Zaborek M.:Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej, Onepress Helion, 2010.

  3. Kohn S. E.,  Oconnell V. D.: 6 nawyków wydajnego zespołu, Onepress Helion, Gliwice, 2012.

  4. Edelman R. J.: Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk, 2005.

  5. Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa, 1992.

  6. Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K.: Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 18:52)