SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt grupowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt grupowy
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PG
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie studentom problematyki podejmowania i pełnienia ról w projekcie, praktycznego stosowania umiejętności technologii IT oraz realizacja zadań zespołowych.

Wymagania wstępne

Programowanie obiektowe. Język Java i technologie Web. Sieci komputerowe II.

Zakres tematyczny

Realizacja zadań w zespołach. Tematyka realizowanych projektów sugerowana jest przez przedsiębiorców z branży IT z regionu, bądź inne firmy, które wykorzystują/stosują szeroko pojętą informatykę. W ramach realizacji projektów studenci poznają i stosują praktyczne aspekty następujących zagadnień:

 • role uczestników projektu
 • harmonogramowanie i rozliczanie zadań
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • ocena i weryfikacja postępów realizacji zadania
 • realizacja rzeczywistego projektu informatycznego na zlecenie instytucji zewnętrznej
 • weryfikacja wyników, analiza błędów, dyskusja metod naprawczych.

Metody kształcenia

burza mózgów, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, metoda przypadków, metoda projektu, współpraca i konsultacje z przedstawicielem firmy zewnętrznej

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Górski J.: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa, 2000.
 2. Flasiński M.: Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 3. IEEE standards, The Standards Development Lifecycle – https://standards.ieee.org/develop/
 4. Kerznel H.: Zarządzanie projektami. Studium przepadków, Helion, Gliwice, 2005.
 5. Literatura dotycząca wybranych technologii i metodyk wykorzystywanych w projekcie.
 6. Martin R. C.: Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty, Gliwice 2010.
 7. Wiegers K.E., Beatty J.: Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III,Gliwice 2014.
 8. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, HELION, Gliwice, 2005.
 9. Wybrane standardy ISO – International Standard Organisation –  http://www.iso.org/iso/home.html

Literatura uzupełniająca

 1. Ackerman F., Buchwald L., Lewski F.: Software inspections: an effective verification process, IEEE Software, 1989, s.31-36.
 2. Black R.: Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing Hardware and Software Testing, Wiley 2009.
 3. Cockburn A.: Crystal Clear: A Human - Powered Methodology for Small Teams, Addison-Wesley, 2004.
 4. Czarnacka-Chrobot B.: Z najnowszych „Kronik Chaosu” Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach? w Grabara J., Nowak J. (red) Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Warszawa, WNT, 2004, s. 209-238.
 5. Dokumentacja techniczna SUBVERSION; http://subversion.apache.org
 6. Jayaswal BK., Patron PC., Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzędzia projektowania, Helion, Gliwice, 2008.
 7. Koszlajda A.: Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, Gliwice, 2010.
 8. Meyer B., Nawrocki J., Walter B. (Eds.): Balancing Agility and Formalism in Software Engineering. Lecture Notes in Computer Science 5082, 2007, Springer.
 9. Miłosz M. (red.): Przedsięwzięcia wdrożeniowe  – od teorii do praktyki, Warszawa, MIKOM, 2003.
 10. Shore J., Warden S.: Agile Development. Filozofia programowania zwinnego, Gliwice, Helion, 2008.
 11. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. Helion, Gliwice, 2009.

Uwagi

Materiały przekazane przez partnerów projektu.


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 18:55)